امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دوستانی که واردترن ببینن آیا من هک شدم..!!
#
سلام به همگی
به این عکس توجه کنید ..!!!
[تصویر:  per40sou7nscnm61dakd.png]
این و یکی از کاربران که دو روز پیش تو این انجمنم http://esteghlalesari.com/froum/ عضو شده بود امروز گذاشته. این کاربر با اسمی عجیب غریب بود و حالا هم این مطلب و گذاشت و منم اونو حذف کردم کلااز کاربرام.

میشه بگید این چیه؟؟؟؟؟؟
آیا هک شدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یا مشکل چیزه دیگست ..!!!
من قالب blue skinرونصب کردم این ادیتوربه همه بخش هااومده(پاسخ سریع پیشرفته-ارسال موضوع) ولی دریادداشت پروفایل ماله پیشفرض اومده
ازکجابایدنغییربدم؟
معذرت تاپیکوببندید به codebuttons ایناروجایگزین کردم درست شد.

کد php:
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="jscripts/wysiwyg_themes/default/ui.css" />
<
script type="text/javascript" src="jscripts/wysiwyg.js"></script>
<script type="text/javascript">
// language
var language = new Object();
language['undo.desc'] = "حرکت قبل";language['redo.desc'] = "حرکت بعد";
language['b.desc'] = "نوشته ضخیم";language['i.desc'] = "نوشته مورب";language['u.desc'] = "نوشته زیر خط دار";language['s.desc'] = "نوشته رو خط دار";
language['toolbar.focus'] = "انتخاب نوار ابزار";
language['link.desc'] = "لینک را وارد کنید";language['link.insert.url'] = "لطفا آدرس سایت مورد نظر را وارد کنید :";language['link.insert.url.optional']= "لطفا آدرس سایت مورد نظر خود را وارد کنید . ( اختیاری )";language['link.insert.name'] = "اختیاری ، شما می توانید یک عنوان برای آدرس خود بنویسید .";language['unlink.desc'] = "حذف لینک";language['insertText'] = "لطفا متن خود را وارد کنید . ( اختیاری )";
language['textAlignLeft.desc'] = "تراز متن از چپ";language['textAlignCenter.desc'] = "تراز متن از وسط";language['textAlignRight.desc'] = "تراز متن از راست";language['textJustify.desc'] = "";
language['bullist.desc'] = "لیست نقطه دار";language['numlist.desc'] = "لیست شماره گذاری شده";
language['img.desc'] = "وارد کردن تصویر";language['image.insert'] = "لطفا آدرس تصویری را که می خواهید وارد کنید .";
language['color.desc'] = "رنگ متن";language['fontsize.default'] = "اندازه متن";language['fontFamily.default'] = "نوع قلم";
language['quote.desc'] = "قرار دادن متن نقل قول";language['code.desc'] = "کد قرار دادن فرمت";language['php.desc'] = "کد PHP را وارد کنید .";language['video.desc'] = "ویدئو";
language['view.wysiwyg'] = "ویرایشگر";language['view.code'] = "سورس";
language['extraBBCodeNotValid'] = "پیام شما درست نیست.";

// language direction
var languageDirection = "rtl";

// smileys
var smilies = new Object();

// bbcodes
var coreBBCodes = new Object();
var extraBBCodes = new Object();
var sourceCodes = new Object();
            var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'b', htmlOpen:'strong', htmlClose:'strong', icon:'fontStyleBoldM.png', sourceCode:0, attributes:[] };
        coreBBCodes['b'] = tmpBBCode;                language['b.title'] = "mybb.bbcode.b.title";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'i', htmlOpen:'em', htmlClose:'em', icon:'fontStyleItalicM.png', sourceCode:0, attributes:[] };
        coreBBCodes['i'] = tmpBBCode;                language['i.title'] = "mybb.bbcode.i.title";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'u', htmlOpen:'span style="text-decoration: underline"', htmlClose:'span', icon:'fontStyleUnderlineM.png', sourceCode:0, attributes:[] };
        coreBBCodes['u'] = tmpBBCode;                language['u.title'] = "mybb.bbcode.u.title";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'s', htmlOpen:'span style="text-decoration: line-through"', htmlClose:'span', icon:'fontStyleStriketroughM.png', sourceCode:0, attributes:[] };
        coreBBCodes['s'] = tmpBBCode;                language['s.title'] = "mybb.bbcode.s.title";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'email', htmlOpen:'a', htmlClose:'a', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'href="mailto:%s"', validationPattern:'^[^\\s]+@[^\\s]+$', required:1 }] };
        extraBBCodes['email'] = tmpBBCode;                language['email.title'] = "mybb.bbcode.email.title";
                    language['email.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.email.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'color', htmlOpen:'span', htmlClose:'span', icon:'fontColorPickerEmptyM.png', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'style="color: %s"', validationPattern:'^[0-9a-z#]+$', required:1 }] };
        coreBBCodes['color'] = tmpBBCode;                language['color.title'] = "mybb.bbcode.color.title";
                    language['color.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.color.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'size', htmlOpen:'span', htmlClose:'span', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'style="font-size: %dpt"', validationPattern:'^([89]{1}|[1-3]{1}[0-9]{1})$', required:1 }] };
        coreBBCodes['size'] = tmpBBCode;                language['size.title'] = "mybb.bbcode.size.title";
                    language['size.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.size.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'font', htmlOpen:'span', htmlClose:'span', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'style="font-family: %s"', validationPattern:'^[^"\';}\\(\\)]*$', required:1 }] };
        coreBBCodes['font'] = tmpBBCode;                language['font.title'] = "mybb.bbcode.font.title";
                    language['font.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.font.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'align', htmlOpen:'div', htmlClose:'div', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'style="text-align: %s"', validationPattern:'^(left|right|center|justify)$', required:1 }] };
        coreBBCodes['align'] = tmpBBCode;                language['align.title'] = "mybb.bbcode.align.title";
                    language['align.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.align.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'quote', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'quoteM.png', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'', required:0 }, { attributeHTML:'', validationPattern:'', required:0 }] };
        coreBBCodes['quote'] = tmpBBCode;                language['quote.title'] = "Zitat{if } von &raquo;{@}&laquo;{/if}";
                    language['quote.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.quote.promptText";
                    language['quote.attribute2.promptText'] = "mybb.bbcode.quote.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'code', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'insertCodeM.png', sourceCode:1, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'^\\d+$', required:0 }] };
        coreBBCodes['code'] = tmpBBCode;        sourceCodes['code'] = 'code';        language['code.title'] = "Quellcode";
                    language['code.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.code.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:1, bbCode:'img', htmlOpen:'img', htmlClose:'', icon:'insertImageM.png', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'src="%s" class="resizeImage" alt=""', validationPattern:'^[^?\\s]+$', required:1 }, { attributeHTML:'style="float: %s"', validationPattern:'^(left|right)$', required:0 }] };
        coreBBCodes['img'] = tmpBBCode;                language['img.title'] = "mybb.bbcode.img.title";
                    language['img.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.img.promptText";
                    language['img.attribute2.promptText'] = "mybb.bbcode.img.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'url', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'^.+$', required:1 }] };
        coreBBCodes['url'] = tmpBBCode;                language['url.title'] = "mybb.bbcode.url.title";
                    language['url.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.url.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'list', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'^(1|a|none|circle|square|disc|decimal|lower-roman|upper-roman|decimal-leading-zero|lower-greek|lower-latin|upper-latin|armenian|georgian)$', required:0 }] };
        coreBBCodes['list'] = tmpBBCode;                language['list.title'] = "mybb.bbcode.list.title";
                    language['list.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.list.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'video', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'video.png', sourceCode:1, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'^\\d+$', required:0 }] };
        coreBBCodes['video'] = tmpBBCode;        sourceCodes['video'] = 'video';        language['video.title'] = "ویدئو";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'php', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'insertPhpM.png', sourceCode:1, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'^\\d+$', required:0 }] };
        coreBBCodes['php'] = tmpBBCode;        sourceCodes['php'] = 'php';        language['php.title'] = "کد PHP را وارد کنید .";
                    language['php.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.php.promptText";
                    var tmpBBCode = { wysiwyg:0, bbCode:'attachment', htmlOpen:'', htmlClose:'', icon:'', sourceCode:0, attributes:[{ attributeHTML:'', validationPattern:'^\\d+$', required:1 }, { attributeHTML:'', validationPattern:'^(left|right)$', required:0 }] };
        extraBBCodes['attachment'] = tmpBBCode;                language['attachment.title'] = "mybb.bbcode.attachment.title";
                    language['attachment.attribute1.promptText'] = "mybb.bbcode.attachment.promptText";
                    language['attachment.attribute2.promptText'] = "mybb.bbcode.attachment.promptText";
            errorField = false;
// build editor. pass neccessary variables
tinyMCE.init({
    // set active view flag (code or wysiwyg) () (default:wysiwyg)
    editorIsActive : 1,
    
    // set available views (default: both views available)
    editorEnableWysiwygView : 1,
    editorEnableCodeView : 1,    
        
    // set some url vars
    iconURL : "jscripts/wysiwyg_themes/default/images/",
    imageURL : "jscripts/wysiwyg_themes/default/images/",
    blankHTML : "jscripts/wysiwyg_themes/default/blank.html",
    cssFile : "jscripts/wysiwyg_themes/default/content.css",
        
    // set editor height var ()
    height: 200,
    
    // set page default font color var
    defaultPageFontColor: '#57595a'
});
</script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/post.js?ver=1600"></script> 
انجمن تخصصی دانشجویان ایرانی
دوستانی که تخصصی در زمینه رشته ی خود دارند میتوانند به عنوان مدیر در این انجمن فعالیت کنند

ورود به انجمن
#
درود


نه عزیز جانم

اسپمره..نگران نباش
#
یعنی کی اینارو میفرسته؟؟؟
انجمن تخصصی دانشجویان ایرانی
دوستانی که تخصصی در زمینه رشته ی خود دارند میتوانند به عنوان مدیر در این انجمن فعالیت کنند

ورود به انجمن
#
هیچی


نرم افزار عزیز جانم

نگران نباشید....اینا کاربران هرزه هستند که پیام های تبلیغاتی ارسال میکنند

برای رفع مشکل ارسال مطلب و برای کاربرانی که با تایید ایمیل فعال می شوند قرار دهید

و پلاگین سوال امنیتی موجود در اینجا رو نصب کنید
#
دوستان لطفا زمان تایپیک زدن دقت کنند
این تالار برای مشکلات سرویس تک بی بی هستش

کاربرانی که سرویس تک بی بی دارند ، پلاگین سوال امنیتی نصب شده هست ، پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از عضویت اسپمر ها فعالش کنند.
#
چطوری میتونم سوال امنیتی رو فعال کنم؟؟؟؟
انجمن تخصصی دانشجویان ایرانی
دوستانی که تخصصی در زمینه رشته ی خود دارند میتوانند به عنوان مدیر در این انجمن فعالیت کنند

ورود به انجمن
#
(۶-۲-۱۳۹۱ ۰۴:۱۰ عصر)mehdirazi نوشته شده توسط:  چطوری میتونم سوال امنیتی رو فعال کنم؟؟؟؟
پلاگین رو در هاست اپلود کرده
و از مدیریت فعال کنید
utf-8 فراموش نشود
#
(۶-۲-۱۳۹۱ ۰۲:۲۶ عصر)MR.SASHA نوشته شده توسط:  دوستان لطفا زمان تایپیک زدن دقت کنند
این تالار برای مشکلات سرویس تک بی بی هستش

کاربرانی که سرویس تک بی بی دارند ، پلاگین سوال امنیتی نصب شده هست ، پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از عضویت اسپمر ها فعالش کنند.
بلی- دقیقا

ولی این دوستمون عضو تک بی بی نیستن
 
 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان