امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
حل نشده مشکل فوری در ادیتور انجمن
#
ضمن سلام

اوایل خیلی سریع جواب مشکلاتم رو میگرفتم. ولی جدیدا احساس میکنم به خاطر بیشتر شدن سوالاتم به سوالهام بی توجهی میشه:wassat:

ادیتور انجمن من این نسخه هست
[تصویر: %D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%B1%20copy.jpg]

اکثر کاربرام مشکلی باهاش ندارن. ولی جدیدا برخی انتقاد کرده اند که دکمه های این ادیتور براشون باز نمیشه.
به عنوان مثال وقتی میخوان عکسی بزارن یا متنی رو راست چین یا وسط چین کنن. با کلیک بر روی گزینه مورد نظر کادری براشون باز نمیشه.
بنده با سرچی که تو مای بی بی اسکین زدم. پاک کردن کش مرورگر رو بهشون پیشنهاد کردم. ولی جواب نداد
اکثرا هم تو مرورگر فایر فاکس این مشکل رو دارند. و میگن که با گوگل کروم این مشکل براشون پیش نمیاد
میشه راه حلی بدید که بتونم رفع کنم این مشکل رو ؟
:heart:
#
احتمالا رو مرورگر موزیلا ماژول هایی یا پلاگین هایی نصب شده که با ادیتور ناسازگار البته برای منم همچین مشکلی پیش اومد با حذف مرورگر و نصب دوباره ان درست شده

حالا میتونید این فایل رو جایگزین قبلی کنید

ابتدا فایل ادیتور رو در پوشه jscripts باز نموده و ویرایش کنید و کد هاش رو حذف و از کد های زیر استفاده کنید

کد php:
var messageEditor = Class.create();

messageEditor.prototype = {
    
openTags: new Array(),
    
toolbarHeight0,
    
currentTheme'',
    
themePath'',
    
openDropDownMenunull,

    
setTheme: function(theme)
    {
        if(
this.currentTheme != '' || $('editorTheme')) {
            $(
'editorTheme').remove();
        }

        var 
stylesheet document.createElement('link');
        
stylesheet.setAttribute('rel''stylesheet');
        
stylesheet.setAttribute('type''text/css');
        
stylesheet.setAttribute('href'this.baseURL 'editor_themes/'+theme+'/stylesheet.css');
        
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(stylesheet);
        
this.currentTheme theme;
        
this.themePath this.baseURL 'editor_themes/'+theme;
    },

    
initialize: function(textareaoptions)
    {
        
// Sorry Konqueror, but due to a browser bug out of control with textarea values
        // you do not get to use the fancy editor.

        
if(MyBB.browser == "konqueror" || (typeof(mybb_editor_disabled) != "undefined" && mybb_editor_disabled == true))
        {
            return 
false;
        }

        
// Establish the base path to this javascript file
        
$$('script').each(function(script) {
            if(
script.src && script.src.indexOf('editor.js') != -1) {
                
this.baseURL script.src.replace(/editor\.js(.*?)$/, '');
            }
        }, 
this);

        
this.options options;

        if(
this.options)
        {
            if(!
this.options.lang)
            {
                return 
false;
            }

            if(!
this.options.rtl)
            {
                
this.options.rtl 0;
            }
        }

        if(
this.options && this.options.theme)
        {
            
this.setTheme(this.options.theme);
        }
        else
        {
            
this.setTheme('default');
        }

        
// Defines an array of fonts to be shown in the font drop down.
        
this.fonts = new Object();
        
this.fonts["Arial"] = "Arial";
        
this.fonts["Courier"] = "Courier";
        
this.fonts["Impact"] = "Impact";
        
this.fonts["Tahoma"] = "Tahoma";
        
this.fonts["Times New Roman"] = "Times New Roman";
        
this.fonts["Trebuchet MS"] = "Trebuchet MS";
        
this.fonts["Verdana"] = "Verdana";

        
// An array of font sizes to be shown.
        
this.sizes = new Object();
        
this.sizes["xx-small"] = this.options.lang.size_xx_small;
        
this.sizes["x-small"] = this.options.lang.size_x_small;
        
this.sizes["small"] = this.options.lang.size_small;
        
this.sizes["medium"] = this.options.lang.size_medium;
        
this.sizes["large"] = this.options.lang.size_large;
        
this.sizes["x-large"] = this.options.lang.size_x_large;
        
this.sizes["xx-large"] = this.options.lang.size_xx_large;

        
// An array of colours to be shown.
        
this.colors = new Object();
        
this.colors[1] = "#800000";
        
this.colors[2] = "#8B4513";
        
this.colors[3] = "#006400";
        
this.colors[4] = "#2F4F4F";
        
this.colors[5] = "#000080";
        
this.colors[6] = "#4B0082";
        
this.colors[7] = "#800080";
        
this.colors[8] = "#000000";
        
this.colors[9] = "#FF0000";
        
this.colors[10] = "#DAA520";
        
this.colors[11] = "#6B8E23";
        
this.colors[12] = "#708090";
        
this.colors[13] = "#0000CD";
        
this.colors[14] = "#483D8B";
        
this.colors[15] = "#C71585";
        
this.colors[16] = "#696969";
        
this.colors[17] = "#FF4500";
        
this.colors[18] = "#FFA500";
        
this.colors[19] = "#808000";
        
this.colors[20] = "#4682B4";
        
this.colors[21] = "#1E90FF";
        
this.colors[22] = "#9400D3";
        
this.colors[23] = "#FF1493";
        
this.colors[24] = "#A9A9A9";
        
this.colors[25] = "#FF6347";
        
this.colors[26] = "#FFD700";
        
this.colors[27] = "#32CD32";
        
this.colors[28] = "#87CEEB";
        
this.colors[29] = "#00BFFF";
        
this.colors[30] = "#9370DB";
        
this.colors[31] = "#FF69B4";
        
this.colors[32] = "#DCDCDC";
        
this.colors[33] = "#FFDAB9";
        
this.colors[34] = "#FFFFE0";
        
this.colors[35] = "#98FB98";
        
this.colors[36] = "#E0FFFF";
        
this.colors[37] = "#87CEFA";
        
this.colors[38] = "#E6E6FA";
        
this.colors[39] = "#DDA0DD";
        
this.colors[40] = "#FFFFFF";
        
        
// An array of video services to be shown (youtube, vimeo, etc) 
        
this.videos = new Object();
        
this.videos["dailymotion"] = this.options.lang.video_dailymotion;
        
this.videos["metacafe"] = this.options.lang.video_metacafe;
        
this.videos["myspacetv"] = this.options.lang.video_myspacetv;
        
this.videos["vimeo"] = this.options.lang.video_vimeo;
        
this.videos["yahoo"] = this.options.lang.video_yahoo;
        
this.videos["youtube"] = this.options.lang.video_youtube;

        
// Here we get the ID of the textarea we're replacing and store it.
        
this.textarea textarea;

        
// Only swap it over once the page has loaded (add event)
        
if(MyBB.page_loaded == 1)
        {
            
this.showEditor();
        }
        else
        {
            
Event.observe(document"dom:loaded"this.showEditor.bindAsEventListener(this));
        }
    },

    
showEditor: function()
    {
        
// Assign the old textarea to a variable for later use.
        
oldTextarea = $(this.textarea);

        
// Now this.textarea becomes the new textarea ID
        
this.textarea += "_new";

        
// Begin the creation of our new editor.

        
this.editor document.createElement("div");
        
this.editor.style.position "relative";
        
this.editor.style.display "none";
        
this.editor.className "messageEditor";

        
// Append the new editor
        
oldTextarea.parentNode.insertBefore(this.editoroldTextarea);

        
// Determine the overall height and width - messy, but works
        
oldTextarea.getDimensions().width+"px";
        if(!
|| parseInt(w) < 400)
        {
            
"400px";
        }
        if(
this.options && this.options.height)
        {
            
this.options.height;
        }
        else if(
oldTextarea.offsetHeight)
        {
            
oldTextarea.offsetHeight+"px";
        }
        else if(
oldTextarea.clientHeight)
        {
            
oldTextarea.clientHeight+"px";
        }
        else if(
oldTextarea.style.height)
        {
            
oldTextarea.style.height;
        }
        else
        {
            
"400px";
        }
        
this.editor.style.width w;
        
this.editor.style.height h;

        
this.createToolbarContainer('top');

        
this.createToolbar('closetags', {
            
container'top',
            
alignment'right',
            
items: [
                {
type'button'name'close_tags'insert'zzzz'sprite'close_tags'width80style: {visibility'hidden'}}
            ]
        });
        
this.createToolbar('topformatting', {
            
container'top',
            
items: [
                {
type'dropdown'name'font'insert'font'titlethis.options.lang.fontoptionsthis.fonts},
                {
type'dropdown'name'size'insert'size'titlethis.options.lang.sizeoptionsthis.sizes},
                {
type'button'name'color'insert'color'dropdowntruecolor_selecttrueimage'color.gif'draw_optionthis.drawColorOptionoptionsthis.colors}
            ]
        });

        
this.createToolbarContainer('bottom');

        
this.createToolbar('insertables', {
            
container'bottom',
            
alignment'right',
            
items: [
                {
type'button'name'list_num'sprite'list_num'insert'list'extra1titlethis.options.lang.title_numlist},
                {
type'button'name'list_bullet'sprite'list_bullet'insert'list'titlethis.options.lang.title_bulletlist},
                {
type'separator'},
                {
type'button'name'img'sprite'image'insert'image'extra1titlethis.options.lang.title_image},
                {
type'button'name'url'sprite'link'insert'url'titlethis.options.lang.title_hyperlink},

                {
type'button'name'email'sprite'email'insert'email'extra1titlethis.options.lang.title_email},
                {
type'separator'},
                {
type'button'name'quote'sprite'quote'insert'quote'titlethis.options.lang.title_quote},
                {
type'button'name'code'sprite'code'insert'code'titlethis.options.lang.title_code},
                {
type'button'name'php'sprite'php'insert'php'titlethis.options.lang.title_php},
                {
type'button'name'video'insert'video'image'television.gif'dropdowntruetitlethis.options.lang.title_videooptionsthis.videos}
            ]
        });
        
this.createToolbar('formatting', {
            
container'bottom',
            
items: [
                {
type'button'name'b'sprite'bold'insert'b'titlethis.options.lang.title_bold},
                {
type'button'name'i'sprite'italic'insert'i'titlethis.options.lang.title_italic},
                {
type'button'name'u'sprite'underline'insert'u'titlethis.options.lang.title_underline},
                {
type'separator'},
                {
type'button'name'align_left'sprite'align_left'insert'align'extra'left'titlethis.options.lang.title_left},
                {
type'button'name'align_center'sprite'align_center'insert'align'extra'center'titlethis.options.lang.title_center},
                {
type'button'name'align_right'sprite'align_right'insert'align'extra'right'titlethis.options.lang.title_right},
                {
type'button'name'align_justify'sprite'align_justify'insert'align'extra'justify'titlethis.options.lang.title_justify}
            ]
        });

        
// Create our new text area
        
areaContainer document.createElement("div");
        
areaContainer.style.clear "both";

        
// Set the width/height of the area
        
subtract 20;
        
subtract2 12;
        
areaContainer.style.height parseInt(Element.getDimensions(this.editor).height)-this.toolbarHeight-subtract+"px";
        
areaContainer.style.width parseInt(Element.getDimensions(this.editor).width)-subtract2+"px";

        
// Create text area
        
textInput document.createElement("textarea");
        
textInput.setAttribute("cols"oldTextarea.getAttribute("cols"));
        
textInput.setAttribute("rows"oldTextarea.getAttribute("rows"));
        
textInput.id this.textarea;
        
textInput.name oldTextarea.name+"_new";
        
textInput.style.height parseInt(areaContainer.style.height)+"px";
        
textInput.style.width parseInt(areaContainer.style.width)+"px";

        if(
oldTextarea.value != '')
        {
            
textInput.value oldTextarea.value;
        }

        if(
oldTextarea.tabIndex)
        {
            
textInput.tabIndex oldTextarea.tabIndex;
        }

        
areaContainer.appendChild(textInput);
        
this.editor.appendChild(areaContainer);

        if(
oldTextarea.form)
        {
            
Event.observe(oldTextarea.form"submit"this.closeTags.bindAsEventListener(this));
            
Event.observe(oldTextarea.form"submit"this.updateOldArea.bindAsEventListener(this));
        }

        
// Hide the old editor
        
oldTextarea.style.visibility "hidden";
        
oldTextarea.style.position "absolute";
        
oldTextarea.style.top "-1000px";
        
oldTextarea.id += "_old";
        
this.oldTextarea oldTextarea;

        
this.editor.style.display "";
        
Event.observe(textInput"keyup"this.updateOldArea.bindAsEventListener(this));

        if(
MyBB.browser == 'ie') {
            
Event.observe($(this.textarea), 'focus', function() {
                
this.trackingCaret true;
            }.
bindAsEventListener(this));
            
Event.observe($(this.textarea), 'blur', function() {
                
this.trackingCaret false;
            }.
bindAsEventListener(this));
            
Event.observe($(this.textarea), 'mousedown', function() {
                
this.trackingCaret true;
                
this.storeCaret();
            }.
bindAsEventListener(this));
        }

        
Event.observe(textInput"blur"this.updateOldArea.bindAsEventListener(this));
    },

    
drawColorOption: function(option)
    {
        var 
item document.createElement('li');
        
item.extra option.value;
        
item.className 'editor_dropdown_color_item';
        
item.innerHTML '<a style="background-color: '+option.value+'"></a>';
        return 
item;
    },

    
createToolbarContainer: function(name)
    {
        if($(
'editor_toolbar_container_'+name)) return;

        var 
container document.createElement("div");
        
container.id 'editor_toolbar_container_'+name;
        
container.className 'toolbar_container';

        
this.editor.appendChild(container);

        
this.toolbarHeight += 28;

        return 
container;
    },

    
createToolbar: function(nameoptions)
    {
        if(
typeof(options.container) == 'undefined')
        {
            
options.container this.createToolbarContainer('auto_'+name);
        }
        else {
            
options.container = $('editor_toolbar_container_'+options.container);
            if(!
options.container) return;
        }

        if($(
'editor_toolbar_'+name)) return;

        var 
toolbar document.createElement('div');
        
toolbar.id 'editor_toolbar_'+name;
        
toolbar.className 'toolbar';

        var 
clear document.createElement('br');
        
clear.style.clear 'both';
        
toolbar.appendChild(clear);

        if(
options.alignment && options.alignment == 'right') {
            
toolbar.className += ' float_right';
        }
        
options.container.appendChild(toolbar);
        if(
typeof(options.items) == 'object') {
            for(var 
0options.items.length; ++i) {
                
this.addToolbarItem(toolbaroptions.items[i]);
            }
        }
        
// add closing item
        
if(toolbar.lastChild.previousSibling)
            
toolbar.lastChild.previousSibling.className += ' toolbar_button_group_last';
    },
    
    
setElementState: function(elementstate) {
        
element.addClassName('toolbar_'+state);
        
        if(
element.hasClassName('toolbar_button_group_first')) {
            if(
state == 'clicked') {
                
append 'toolbar_clicked';
            }
            else if(
state == 'hover') {
                
append 'toolbar_hover';
            }
            
append += '_button_group_first';
            
element.addClassName(append);
        }
        
        if(
element.hasClassName('toolbar_button_group_last')) {
            if(
state == 'clicked') {
                
append 'toolbar_clicked';
            }
            else if(
state == 'hover') {
                
append 'toolbar_hover';
            }
            
append += '_button_group_last';
            
element.addClassName(append);
        }
    },
    
    
removeElementState: function(elementstate)
    {
        
element.removeClassName('toolbar_'+state);
        
        if(
element.hasClassName('toolbar_button_group_first')) {
            if(
state == 'clicked') {
                
append 'toolbar_clicked';
            }
            else if(
state == 'hover') {
                
append 'toolbar_hover';
            }
            
append += '_button_group_first';
            
element.removeClassName(append);
        }
        
        if(
element.hasClassName('toolbar_button_group_last')) {
            if(
state == 'clicked') {
                
append 'toolbar_clicked';
            }
            else if(
state == 'hover') {
                
append 'toolbar_hover';
            }
            
append += '_button_group_last';
            
element.removeClassName(append);
        }    
    },

    
dropDownMenuItemClick: function(e)
    {
        
this.restartEditorSelection();
        
element Event.element(e);

        if(!
element)
            return;
        
        if(!
element.extra)
            
element element.up('li');
        
        var 
mnu element.up('ul');
        var 
dropdown this.getElementToolbarItem(mnu);
        var 
label dropdown.down('.editor_dropdown_label');

        if(!
dropdown.insertText || (dropdown.insertText != "video" && mnu.activeItem && mnu.activeItem == element))
            return;
        
        
mnu.lastItemValue element.extra;

        if(
this.getSelectedText($(this.textarea)))
        {
            
this.setDropDownMenuActiveItem(dropdown0);
        }
        else
        {
            if(
label)
            {
                
label.innerHTML element.innerHTML;
                
label.style.overflow 'hidden';
            }
            var 
sel_color dropdown.down('.editor_button_color_selected')
            if(
sel_color)
            {
                
sel_color.style.backgroundColor element.extra;
                var 
use_default dropdown.down('.editor_dropdown_color_item_default');
                if(
use_defaultuse_default.style.display '';
            }
            
mnu.activeItem element;
            
element.addClassName('editor_dropdown_menu_item_active');
        }

        
this.insertMyCode(dropdown.insertTextelement.extra);
        
this.hideOpenDropDownMenu();
        
Event.stop(e);
    },

    
setDropDownMenuActiveItem: function(elementindex)
    {
        if(
element == null)
        {
            return;
        }
        var 
mnu element.down('ul');
        var 
label element.down('.editor_dropdown_label');

        if(
mnu.activeItem)
        {
            
mnu.activeItem.removeClassName('editor_dropdown_menu_item_active');
            
mnu.activeItem null;
        }

        if(
index 0)
        {
            var 
item mnu.childNodes[index];
            if(!
item) return;
            
mnu.activeItem item;
            if(
label)
            {
                
label.innerHTML item.innerHTML;
            }

            var 
sel_color element.down('.editor_dropdown_color_selected')
            if(
sel_color)
            {
                
sel_color.style.backgroundColor item.style.backgroundColor;
                
mnu.lastItemValue item.insertExtra;
                var 
use_default element.down('.editor_dropdown_color_item_default');
                if(
use_defaultuse_default.style.display '';
            }
            
item.addClassName('editor_dropdown_menu_item_active');
        }
        else
        {
            if(
label)
            {
                
label.innerHTML mnu.childNodes[0].innerHTML;
            }

            var 
sel_color element.down('.editor_button_color_selected')
            if(
sel_color)
            {
                
//sel_color.style.backgroundColor = '';
                
var use_default element.down('.editor_dropdown_color_item_default');
                if(
use_defaultuse_default.style.display 'none';
            }
            
this.removeElementState(element'clicked');
        }
    },

    
createDropDownMenu: function(options)
    {
        var 
dropdown document.createElement('div');
        
dropdown.elementType options.type;
        if(
options.image || options.sprite)
            
dropdown.className 'toolbar_dropdown_image';
        else
            
dropdown.className 'toolbar_dropdown';

        
dropdown.className += ' editor_dropdown toolbar_dropdown_'+options.name;
        
dropdown.id 'editor_item_'+options.name;

        
Event.observe(dropdown'mouseover', function()
        {
            
this.storeCaret();
            
dropdown.addClassName('toolbar_dropdown_over');
        }.
bindAsEventListener(this));
        
Event.observe(dropdown'mouseout', function()
        {
            
this.storeCaret();
            
dropdown.removeClassName('toolbar_dropdown_over');
        }.
bindAsEventListener(this));
        
dropdown.insertText options.insert;

        
// create the dropdown label container
        
var label document.createElement('div');
        
label.className 'editor_dropdown_label';
        if(
options.title)
        {
            
label.innerHTML options.title;
        }
        else
        {
            
label.innerHTML '&nbsp;';
        }
        
dropdown.appendChild(label)

        
// create the arrow
        
var arrow document.createElement('div');
        
arrow.className 'editor_dropdown_arrow';
        
dropdown.appendChild(arrow);

        
// create the menu item container
        
var mnu this.buildDropDownMenu(options);

        
Event.observe(dropdown'click'this.toggleDropDownMenu.bindAsEventListener(this));
        
dropdown.appendChild(mnu);
        return 
dropdown;
    },

    
buildDropDownMenu: function(options)
    {
        var 
mnu document.createElement('ul');
        
mnu.className 'editor_dropdown_menu';
        
mnu.style.display 'none';

        
// create the first item
        
if(options.title)
        {
            var 
item document.createElement('li');
            
item.className 'editor_dropdown_menu_title';
            
item.innerHTML options.title;
            
mnu.appendChild(item);
            
Event.observe(item'click', function()
            {
                if(
mnu.activeItem)
                {
                    
this.restartEditorSelection();
                    
this.insertMyCode(dropdown.insertText'-');
                }
                
this.setDropDownMenuActiveItem(dropdown0);
            }.
bindAsEventListener(this));
        }
        
        
$H(options.options).each(function(option)
        {
            if(
options.draw_option)
            {
                
item options.draw_option(option)
            }
            else
            {
                var 
item document.createElement('li');
                
item.innerHTML option.value;

                var 
content document.createElement('span');
                
item.appendChild(content);
                
item.extra option.key;
            }
            
Event.observe(item'click'this.dropDownMenuItemClick.bindAsEventListener(this));
            
Event.observe(item'mouseover', function()
            {
                
item.addClassName('editor_dropdown_menu_item_over');
            });
            
Event.observe(item'mouseout', function()
            {
                
item.removeClassName('editor_dropdown_menu_item_over');
            });
            
mnu.appendChild(item);
        }, 
this);
        return 
mnu;
    },

    
toggleDropDownMenu: function(e)
    {
        
element Event.element(e);
        if(!
element)
            return;
        if(!
element.elementType)
            
element this.getElementToolbarItem(element);
        
        var 
mnu = $(element).down('ul');
        
        
// This menu is already open, close it
        
if(mnu.style.display != 'none')
        {
            
mnu.style.display 'none';
            
element.removeClassName('editor_dropdown_menu_open');
            
this.removeElementState(element'clicked');
            
this.openDropDownMenu null;
            
Event.stopObserving(document'click'this.hideOpenDropDownMenu.bindAsEventListener(this));
        }
        
// Opening this menu
        
else
        {
            
// If a menu is already open, close it first
            
this.showDropDownMenu(mnu);
        }
        
this.removeElementState(element'clicked');
        
Event.stop(e);
    },

    
showDropDownMenu: function(mnu)
    {
        
this.hideOpenDropDownMenu();
        
mnu.style.display '';
        
element this.getElementToolbarItem(mnu);
        
element.addClassName('editor_dropdown_menu_open');
        
this.setElementState(element'clicked');
        
this.openDropDownMenu mnu;
        
Event.observe(document'click'this.hideOpenDropDownMenu.bindAsEventListener(this));
    },

    
hideOpenDropDownMenu: function()
    {
        if(!
this.openDropDownMenu) return;
        
this.openDropDownMenu.style.display 'none';
        
this.getElementToolbarItem(this.openDropDownMenu).removeClassName('editor_dropdown_menu_open');
        var 
dropDown this.getElementToolbarItem(this.openDropDownMenu);
        
this.removeElementState(this.openDropDownMenu.parentNode'clicked');
        
this.removeElementState(element'clicked');
        
this.openDropDownMenu null;
        
Event.stopObserving(document'click'this.hideOpenDropDownMenu.bindAsEventListener(this));
    },

    
getElementToolbarItem: function(elem)
    {
        var 
parent elem;
        do {
            if(
parent.insertText) return parent;
            
parent parent.parentNode;
        } while($(
parent));

        return 
false;
    },

    
storeCaret: function()
    {
        if(
MyBB.browser != 'ie' || !this.trackingCaret)
        {
            return;
        }
        
        
// Internet explorer errors if you try and select an element... so just handle that by try catch
        
try {
            var 
range document.selection.createRange();
            var 
range_all document.body.createTextRange();
            
range_all.moveToElementText($(this.textarea));
            for(var 
sel_start 0range_all.compareEndPoints('StartToStart'range) < 0sel_start++)
                
range_all.moveStart('character'1);

            var 
range_all document.body.createTextRange();
            
range_all.moveToElementText($(this.textarea));
            for(var 
sel_end 0range_all.compareEndPoints('StartToEnd'range) < 0sel_end++)
                
range_all.moveStart('character'1);

            
this.lastCaretS sel_start;
            
this.lastCaretE sel_end;
        } catch(
e) { }
    },

    
restartEditorSelection: function()
    {
        if(
MyBB.browser != 'ie')
        {
            return;
        }

        var 
range = $(this.textarea).createTextRange();
        
range.collapse(true);
        
range.moveStart('character'this.lastCaretS);
        
range.moveEnd('character'this.lastCaretE this.lastCaretS);
        
range.select();
    },

    
addToolbarItem: function(toolbaroptions)
    {
        if(
typeof(toolbar) == 'string')
        {
            
toolbar = $('editor_toolbar_'+toolbar);
        }

        if(!$(
toolbar)) return;

        
// Does this item already exist?
        
if($('editor_item_'+options.name)) return;

        
insert_first_class false;

        
// Is this the first item? childnodes = 1 (closing br) or lastchild.previousSibling = sep
        
if(toolbar.childNodes.length == || (toolbar.lastChild.previousSibling && toolbar.lastChild.previousSibling.className.indexOf('toolbar_sep') > -|| (toolbar.lastChild.previousSibling.className.indexOf('editor_dropdown') > -&& options.type != 'dropdown')))
        {
            
insert_first_class true;
        }

        if(
options.type == "dropdown")
        {
            var 
dropdown this.createDropDownMenu(options);
            if(
dropdown)
                
toolbar.insertBefore(dropdowntoolbar.lastChild);

            if(
insert_first_class == true)
                
dropdown.className += ' toolbar_dropdown_group_first';
        }
        else if(
options.type == 'button')
        {
            var 
button this.createToolbarButton(options)
            
toolbar.insertBefore(buttontoolbar.lastChild);

            if(
insert_first_class == true)
                
button.className += ' toolbar_button_group_first';
        }
        else if(
options.type == 'separator')
        {
            if(
toolbar.lastChild.previousSibling && !$(toolbar.lastChild.previousSibling).hasClassName('toolbar_dropdown'))
            {
                
toolbar.lastChild.previousSibling.className += ' toolbar_button_group_last';
            }
            var 
separator document.createElement("span");
            
separator.elementType options.type;
            
separator.className "toolbar_sep";
            
toolbar.insertBefore(separatortoolbar.lastChild);
        }
    },

    
createToolbarButton: function(options)
    {
        var 
button document.createElement('span');
        
button.elementType options.type;
        
button.id 'editor_item_'+options.name;
        if(
typeof(options.title) != 'undefined')
        {
            
button.title options.title;
        }
        
button.className 'toolbar_button toolbar_normal toolbar_button_'+options.name;

        if(
typeof(options.style) == 'object')
        {
            
$H(options.style).each(function(item) {
                eval(
'button.style.'+item.key+' = "'+item.value+'";');
            });
        }
        
button.insertText options.insert;
        
button.insertExtra '';
        if(
typeof(options.extra) != 'undefined')
            
button.insertExtra options.extra;
        
        if(
typeof(options.sprite) != 'undefined')
        {
            var 
img document.createElement('span');
            
img.className 'toolbar_sprite toolbar_sprite_'+options.sprite;
        }
        else
        {
            var 
img document.createElement('img');
            
img.src this.themePath "/images/" options.image;
        }
        
button.appendChild(img);

        if(
options.dropdown)
        {
            if(
options.color_select == true)
            {
                var 
sel document.createElement('em');
                
sel.className 'editor_button_color_selected';
                
button.appendChild(sel);
            }
            
// create the arrow
            
var arrow document.createElement('u');
            
arrow.className 'toolbar_button_arrow';
            
button.appendChild(arrow);
            
button.className += ' toolbar_button_with_arrow';
        }

        var 
end document.createElement('strong');
        
button.appendChild(end);

        
// Create the actual drop down menu
        
if(options.dropdown)
        {
            
// create the menu item container
            
var mnu this.buildDropDownMenu(options);

            
Event.observe(arrow'click'this.toggleDropDownMenu.bindAsEventListener(this));
            
Event.observe(button'click'this.toggleDropDownMenu.bindAsEventListener(this));
            
Event.observe(arrow'mouseover', function(e)
            {
                
elem Event.element(e);
                if(!
elem) return;
                
elem.parentNode.addClassName('toolbar_button_over_arrow');
            });
            
Event.observe(arrow'mouseout', function(e)
            {
                
elem Event.element(e);
                if(!
elem) return;
                
elem.parentNode.removeClassName('toolbar_button_over_arrow');
            });
            
button.appendChild(mnu);
            
button.dropdown true;
            
button.menu mnu;
        }

        
// Does this button have enabled/disabled states?
        
if(options.disabled_img || options.disabled_sprite)
        {
            
button.disable = function()
            {
                if(
button.disabled == true) return;

                if(
options.disabled_sprite)
                {
                    
img.removeClassName('toolbar_sprite_'+options.sprite);
                    
img.addClassName('toolbar_sprite_disabled_'+options.disabled_sprite);
                }
                else
                    
img.src this.themePath '/images/' options.disabled_img;

                
button.disabled true;
            };

            
button.enable = function()
            {
                if(!
button.disabled) return;

                if(
options.disabled_sprite)
                {
                    
img.removeClassName('toolbar_sprite_disabled_'+options.disabled_sprite);
                    
img.addClassName('toolbar_sprite_'+options.sprite);
                }
                else
                    
img.src this.themePath '/images/' options.image;

                
button.enabled true;
            };

            if(
options.disabled && options.disabled == true)
            {
                
button.disable();
                
button.disabled true;
            }
            else
                
button.disabled false;
        }

        
Event.observe(button"mouseover"this.toolbarItemHover.bindAsEventListener(this));
        
Event.observe(button"mouseout"this.toolbarItemOut.bindAsEventListener(this));

        if(!
options.dropdown)
        {
            
// Dropdown event listener is above...
            
Event.observe(button"click"this.toolbarItemClick.bindAsEventListener(this));
        }
        return 
button;
    },

    
updateOldArea: function(e)
    {
        
this.oldTextarea.value = $(this.textarea).value;
    },

    
toolbarItemOut: function(e)
    {
        
this.storeCaret();
        
element Event.element(e);

        if(!
element)
            return 
false;

        if(!
element.elementType)
            
element =     this.getElementToolbarItem(element);

        if(
element.disabled)
            return;

        if(
typeof(element.insertText) != 'undefined')
        {
            if(
element.insertExtra)
            {
                
insertCode element.insertText+"_"+element.insertExtra;
            }
            else
            {
                
insertCode element.insertText;
            }

            if(
this.openTags.indexOf(insertCode) != -|| element.className.indexOf('editor_dropdown_menu_open') > -1)
            {
                
this.setElementState(element'clicked');
            }
        }
        
this.removeElementState(element'hover');
    },

    
toolbarItemHover: function(e)
    {
        
this.storeCaret();
        
element Event.element(e);
        if(!
element)
            return 
false;

        if(!
element.elementType)
            
element this.getElementToolbarItem(element);

        if(
element.disabled)
            return;

        if(!
element.className || element.className.indexOf('toolbar_clicked') == -1)
            
this.setElementState(element'hover');
    },

    
toolbarItemClick: function(e)
    {
        
element Event.element(e);

        if(!
element)
            return 
false;

        if(!
element.elementType)
            
element this.getElementToolbarItem(element);

        if(
element.disabled)
            return;

        if(
element.dropdown && element.menu)
        {
            if(
typeof(element.menu.activeItem) != "undefined")
            {
                
Event.stop(e);
                if(!
element.menu.lastItemValue)
                {
                    
this.showDropDownMenu(element.menu);
                }
                else
                {
                    
this.insertMyCode(element.insertTextelement.menu.lastItemValue);
                }

                return;
            }
        }

        if(
element.id == "editor_item_close_tags")
        {
            
this.closeTags();
        }
        else
        {
            if(
typeof(element.insertExtra) != 'undefined')
                
this.insertMyCode(element.insertTextelement.insertExtra);
            else
                
this.insertMyCode(element.insertText);
        }
    },

    
insertList: function(type)
    {
        list = 
"";

        do
        {
            
listItem prompt(this.options.lang.enter_list_item"");

            if(
listItem != "" && listItem != null)
            {
                list = list+
"[*]"+listItem+"\n";
            }
        }
        while(
listItem != "" && listItem != null);

        if(list == 
"")
        {
            return 
false;
        }

        if(
type)
        {
            list = 
"[list="+type+"]\n"+list;
        }
        else
        {
            list = 
"[list]\n"+list;
        }

        list = list+
"[/list]\n";
        
this.performInsert(list, ""truefalse);
    },

    
insertURL: function()
    {
        
selectedText this.getSelectedText($(this.textarea));
        
url prompt(this.options.lang.enter_url"http://");

        if(
url)
        {
            if(!
selectedText)
            {
                
title prompt(this.options.lang.enter_url_title"");
            }
            else
            {
                
title selectedText;
            }

            if(
title)
            {
                
this.performInsert("[url="+url+"]"+title+"[/url]"""truefalse);
            }
            else
            {
                
this.performInsert("[url]"+url+"[/url]"""truefalse);
            }
        }
    },

    
insertEmail: function()
    {
        
selectedText this.getSelectedText($(this.textarea));
        
email prompt(this.options.lang.enter_email"");

        if(
email)
        {
            if(!
selectedText)
            {
                
title prompt(this.options.lang.enter_email_title"");
            }
            else
            {
                
title selectedText;
            }

            if(
title)
            {
                
this.performInsert("[email="+email+"]"+title+"[/email]"""truefalse);
            }
            else
            {
                
this.performInsert("[email]"+email+"[/email]"""truefalse);
            }
        }
    },

    
insertIMG: function()
    {
        
image prompt(this.options.lang.enter_image"http://");

        if(
image)
        {
            
this.performInsert("[img]"+image+"[/img]"""true);
        }
    },
    
    
insertVideo: function(type)
    {
        
selectedText this.getSelectedText($(this.textarea));

        if(!
selectedText)
        {
            
url prompt(this.options.lang.enter_video_url"http://");
        }
        else
        {
            
url selectedText;
        }

        if(
url)
        {
            
this.performInsert("[video="+type+"]"+url+"[/video]"""truefalse);
        }
        
this.setDropDownMenuActiveItem($('editor_item_video'), 0);
    },

    
insertMyCode: function(codeextra)
    {
        
this.restartEditorSelection();

        switch(
code)
        {
            case 
"list":
                
this.insertList(extra);
                break;
            case 
"url":
                
this.insertURL();
                break;
            case 
"image":
                
this.insertIMG();
                break;
            case 
"email":
                
this.insertEmail();
                break;
            case 
"video":
                
this.insertVideo(extra);
                break;
            default:
                var 
already_open false;
                var 
no_insert false;
                if(
extra)
                {
                    var 
full_tag code+"_"+extra;
                }
                else
                {
                    var 
full_tag code;
                }

                var 
newTags = new Array();
                
this.openTags.each(function(tag)
                {
                    
exploded_tag tag.split("_");
                    if(
exploded_tag[0] == code)
                    {
                        
already_open true;
                        
this.performInsert("[/"+exploded_tag[0]+"]"""false);
                        var 
elem = $('editor_item_'+exploded_tag[0]);

                        if(
elem)
                        {
                            
this.removeElementState(elem'clicked');
                        }

                        if(
elem && (elem.elementType == "dropdown" || elem.dropdown || elem.menu))
                        {
                            
this.setDropDownMenuActiveItem(elem0);
                        }

                        if(
tag == full_tag)
                        {
                            
no_insert true;
                        }
                    }
                    else
                    {
                        
newTags[newTags.length] = tag;
                    }
                }.
bind(this));

                
this.openTags newTags;
                var 
do_insert false;

                if(
extra != "" && extra != "-" && no_insert == false)
                {
                    
start_tag "["+code+"="+extra+"]";
                    
end_tag "[/"+code+"]";
                    
do_insert true;
                }
                else if(!
extra && already_open == false)
                {
                    
start_tag "["+code+"]";
                    
end_tag "[/"+code+"]";
                    
do_insert true;
                }

                if(
do_insert == true)
                {
                    if(!
this.performInsert(start_tagend_tagtrue))
                    {
                        
this.openTags.push(full_tag);
                        $(
'editor_item_close_tags').style.visibility '';
                    }
                    else if($(
'editor_item_'+full_tag))
                    {
                        
this.removeElementState($('editor_item_'+full_tag), 'clicked');
                    }
                    else if($(
'editor_item_'+code))
                    {
                        
elem = $('editor_item_'+code);
                        if(
elem.type == "dropdown" || elem.dropdown || elem.menu)
                            
this.setDropDownMenuActiveItem($('editor_item_'+start_tag), 0);
                    }
                }
        }

        if(
this.openTags.length == 0)
        {
            $(
'editor_item_close_tags').style.visibility 'hidden';
        }
    },

    
getSelectedText: function(element)
    {
        
element.focus();
        if(
document.selection)
        {
            var 
selection document.selection;
            var 
range selection.createRange();

            if((
selection.type == "Text" || selection.type == "None") && range != null)
            {
                return 
range.text;
            }
        }
        else if(
element.selectionEnd)
        {
            var 
select_start element.selectionStart;
            var 
select_end element.selectionEnd;
            if(
select_end <= 0)
            {
                
select_end element.textLength;
            }
            var 
start element.value.substring(0select_start);
            var 
middle element.value.substring(select_startselect_end);
            return 
middle;
        }
    },

    
performInsert: function(open_tagclose_tagis_singleignore_selection)
    {
        var 
is_closed true;

        if(!
ignore_selection)
        {
            var 
ignore_selection false;
        }

        if(!
close_tag)
        {
            var 
close_tag "";
        }
        var 
textarea = $(this.textarea);
        
textarea.focus();

        if(
document.selection)
        {
            var 
selection document.selection;
            var 
range selection.createRange();

            if(
ignore_selection != false)
            {
                
selection.collapse;
            }

            if((
selection.type == "Text" || selection.type == "None") && range != null && ignore_selection != true)
            {
                if(
close_tag != "" && range.text.length 0)
                {
                    var 
keep_selected true;
                    
range.text open_tag+range.text+close_tag;
                }
                else
                {
                    var 
keep_selected false;

                    if(
is_single)
                    {
                        
is_closed false;
                    }
                    
range.text open_tag;
                }
                
range.select();
            }
            else
            {
                
textarea.value += open_tag;
            }
        }
        else if(
typeof(textarea.selectionEnd) != 'undefined')
        {
            var 
select_start textarea.selectionStart;
            var 
select_end textarea.selectionEnd;
            var 
scroll_top textarea.scrollTop;

            var 
start textarea.value.substring(0select_start);
            var 
middle textarea.value.substring(select_startselect_end);
            var 
end textarea.value.substring(select_endtextarea.textLength);

            if(
select_end select_start && ignore_selection != true && close_tag != "")
            {
                var 
keep_selected true;
                
middle open_tag+middle+close_tag;
            }
            else
            {
                var 
keep_selected false;
                if(
is_single)
                {
                    
is_closed false;
                }
                
middle open_tag;
            }

            
textarea.value start+middle+end;

            if(
keep_selected == true && ignore_selection != true)
            {
                
textarea.selectionStart select_start;
                
textarea.selectionEnd select_start middle.length;
            }
            else if(
ignore_selection != true)
            {
                
textarea.selectionStart select_start middle.length;
                
textarea.selectionEnd textarea.selectionStart;
            }
            
textarea.scrollTop scroll_top;
        }
        else
        {
            
textarea.value += open_tag;

            if(
is_single)
            {
                
is_closed false;
            }
        }
        
this.updateOldArea();
        
textarea.focus();
        
this.trackingCaret true;
        
this.storeCaret();
        
this.trackingCaret false;        
        return 
is_closed;
    },

    
closeTags: function()
    {
        if(
this.openTags[0])
        {
            while(
this.openTags[0])
            {
                
tag this.openTags.pop();
                
exploded_tag tag.split("_");
                
this.performInsert("[/"+exploded_tag[0]+"]"""false);

                if($(
'editor_item_'+exploded_tag[0]))
                {
                    
tag = $('editor_item_'+exploded_tag[0]);
                }
                else
                {
                    
tag = $('editor_item_'+tag);
                }
                if(
tag)
                {
                    if(
tag.elementType == "dropdown" || tag.dropdown || tag.menu)
                    {
                        
this.setDropDownMenuActiveItem(tag0);
                    }
                    else
                    {
                        
this.removeElementState(tag'clicked');
                    }
                }
            }
        }
        $(
this.textarea).focus();
        $(
'editor_item_close_tags').style.visibility 'hidden';
        
this.openTags = new Array();
    },

    
bindSmilieInserter: function(id)
    {
        if(!$(
id))
        {
            return 
false;
        }

        var 
smilies = $(id).select('.smilie');

        if(
smilies.length 0)
        {
            
smilies.each(function(smilie)
            {
                
smilie.onclick this.insertSmilie.bindAsEventListener(this);
                
smilie.style.cursor "pointer";
            }.
bind(this));
        }
    },

    
openGetMoreSmilies: function(editor)
    {
        
MyBB.popupWindow('misc.php?action=smilies&popup=true&editor='+editor'sminsert'240280);
    },

    
insertSmilie: function(e)
    {
        
element Event.element(e);

        if(!
element || !element.alt)
        {
            return 
false;
        }
        
this.performInsert(element.alt""truefalse);
    },

    
insertAttachment: function(aid)
    {
        
this.performInsert("[attachment="+aid+"]"""truefalse);
    }
}; 
خب حالا به قالب رفته و قالب مورد نظر را ویرایش کنید در قسمت قالب های گروه بندی نشده codebuttons

خط زیر را پیدا کنید

کد php:
<script type="text/javascript" src="jscripts/editor.js?ver=1600"></script> 

و به این تغییر بدید

کد php:
<script type="text/javascript" src="jscripts/editor.js?ver=1608"></script> 


با سپاس:heart:
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر: 13369370911.png]
#
خیلی ممنون برادر
دستت طلا
حل شد
#
سپاس عزیز امید وارم همه مشکلاتتون حل بشه :D تا جایی که بلد باشم کمک میکنم :heart:
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر: 13369370911.png]
#
(۱۴-۸-۱۳۹۱ ۰۹:۱۸ عصر)!!! Hidden !!! نوشته شده توسط:  سپاس عزیز امید وارم همه مشکلاتتون حل بشه :D تا جایی که بلد باشم کمک میکنم :heart:


برادر کمک

مثل اینکه مشکل کامل رفع نشده
الان این یادداشت برام اومد تو انجمنم

نقل قول: درود داداش یه مشکل به وجود اومده...
این افزودن لینک کارنمیکنه...
لینکو که اضافه میکنم...
نمایشش بد میشه چش شده...؟
#
مشکل اینه داداش
وقتی داخل لینک یا عکس. ادرس میزاریم. دیگه خود عکس و یا متن به نمایش در نمیاد . میشه به این صورت:

[تصویر: %D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%20%D8%AF%D9%88.jpg]
#
این آموزشش تو مرجع اصلی بوده فکر کنم با نمایش عکس مشکل داره که باید منتظر نسخه بعدی مای بی بی باشیم
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر: 13369370911.png]
#
به جای کد بالا که تو فایل ادیتو باید میریختین از این فایل استفاده کنید


.zip  editor.zip (اندازه: 7.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 6)
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر: 13369370911.png]
#
مشکلم حل شد برادر
ممنون از جدیتت در امر راهنمایی . فراموشم نمیشه
یا علی :heart:
#
سلام...ببخشید که این تاپیک رو بروز می کنم...ولی من از اینجا به بعد رو موفق نشدم انجام بدم...چون ادیتور منم دقیقا همین مشکل رو داره!
میشه یه توضیح بدید لطفا؟؟...قالب TheCure رو روی انجمن نصب کردم...
اینم لینک انجمن : http://www.rayane.fjp.ir

با تشکر

(۱۴-۸-۱۳۹۱ ۰۸:۵۲ عصر)!!! Hidden !!! نوشته شده توسط:  خب حالا به قالب رفته و قالب مورد نظر را ویرایش کنید در قسمت قالب های گروه بندی نشده codebuttons

خط زیر را پیدا کنید

کد php:
<script type="text/javascript" src="jscripts/editor.js?ver=1600"></script> 

و به این تغییر بدید

کد php:
<script type="text/javascript" src="jscripts/editor.js?ver=1608"></script> 


با سپاس:heart:
 
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
Question مشکل در پلاگین ویکی Matis 1 740 ۴-۲-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Shezen
  تغییر آیکون وضعیت انجمن TAGHDIR 1 667 ۱-۲-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Shezen
  مشکل در انجمن AIR 8 1,212 ۱-۲-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Matis
Question مشکل در خروجی پوسته arabicedu 5 1,147 ۲۷-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Shezen
  چطور زیر انجمن ها رو تنظیم کنم TAGHDIR 1 514 ۲۴-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: ! Omid StaR !
  یه مشکل خیلی بزرگ پسر پاییزی 8 887 ۲۳-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: پسر پاییزی
Information چطوری عکس لگو بالای انجمن تنظیم کنم؟! TAGHDIR 3 636 ۲۲-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: senator
  مشکل امضا barbod_cigari 1 462 ۲۰-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Che guevara
  مشکل در آمار الکسا انجمن senator 1 714 ۱۹-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Shezen
  قرار دادن کد پاپ آپ در انجمن barbod_cigari 1 555 ۱۷-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: senator

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان