امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حل شده عدم نمایش امتیاز موضوع
#
Exclamation 
سلام
تو انجمن من امتیاز موضوع نمایش داده نمیشه یعنی اینطور بگم که مثل اینکه غیر فعال هست.
مشکلش از کجاست؟
#
کسی جوابی نداره؟ :unsure:
#
به پیکربندی بروید و فعالش کنید
الان یادم نمیاد کجاست بگردید پیدایش میکنید
#
گشتم هیچی نبوده.
میشه دقیق بگید تو کدوم تنظیم باید فعالش کنم؟
#
Use Thread Ratings? > Forum Display Options
#
همچین تنظیمی توی بخش forum display options وجود نداره.
#
درود !

راهه حلش توسط علیرضا توفیقی (اطلاعات درامضا) (اطلاعات درامضا) به بنده گفته شد و دارم سعی میکنم بتونم درستش کنم اگه تونستم برا عموم آموزش داده میشه

2 . فک کنم پلاگینش رو گذاشتم اینجا تست کردینش
#
کدوم پلاگین؟
#
سرچ کن
#
خوب.
اگه اینکار رو کنید درست باید بشه.
فایل forumdisplay.php را به شکل زیر ویرایش کنید:
کد:
<?php
/**
* MyBB 1.6
* Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
*
* Website: http://mybb.com
* License: http://mybb.com/about/license
*
* $Id: forumdisplay.php 5787 2012-04-19 13:30:23Z Tomm $
*/

define("IN_MYBB", 1);
define('THIS_SCRIPT', 'forumdisplay.php');

$templatelist = "forumdisplay,forumdisplay_thread,breadcrumb_bit,forumbit_depth1_cat,forumbit_dep​th1_forum,forumbit_depth2_cat,forumbit_depth2_forum,forumdisplay_subforums,forum​display_threadlist,forumdisplay_moderatedby_moderator,forumdisplay_moderatedby,f​orumdisplay_newthread,forumdisplay_searchforum,forumdisplay_orderarrow,forumdisp​lay_thread_rating,forumdisplay_announcement,forumdisplay_threadlist_rating,forum​display_threadlist_sortrating,forumdisplay_subforums_modcolumn,forumbit_moderato​rs,forumbit_subforums,forumbit_depth2_forum_lastpost";
$templatelist .= ",forumbit_depth1_forum_lastpost,forumdisplay_thread_multipage_page,forumdisplay_​thread_multipage,forumdisplay_thread_multipage_more";
$templatelist .= ",multipage_prevpage,multipage_nextpage,multipage_page_current,multipage_page,mul​tipage_start,multipage_end,multipage";
$templatelist .= ",forumjump_advanced,forumjump_special,forumjump_bit";
$templatelist .= ",forumdisplay_usersbrowsing_guests,forumdisplay_usersbrowsing_user,forumdisplay_​usersbrowsing,forumdisplay_inlinemoderation,forumdisplay_thread_modbit,forumdisp​lay_inlinemoderation_col,forumdisplay_inlinemoderation_selectall";
$templatelist .= ",forumdisplay_announcements_announcement,forumdisplay_announcements,forumdisplay​_threads_sep,forumbit_depth3_statusicon,forumbit_depth3,forumdisplay_sticky_sep,​forumdisplay_thread_attachment_count,forumdisplay_threadlist_inlineedit_js,forum​display_rssdiscovery,forumdisplay_announcement_rating,forumdisplay_announcements​_announcement_modbit,forumdisplay_rules,forumdisplay_rules_link,forumdisplay_thr​ead_gotounread,forumdisplay_nothreads,forumdisplay_inlinemoderation_custom_tool,​forumdisplay_inlinemoderation_custom";
require_once "./global.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_post.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_forumlist.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
$parser = new postParser;

// Load global language phrases
$lang->load("forumdisplay");

$plugins->run_hooks("forumdisplay_start");

$fid = intval($mybb->input['fid']);
if($fid < 0)
{
    switch($fid)
    {
        case "-1":
            $location = "index.php";
            break;
        case "-2":
            $location = "search.php";
            break;
        case "-3":
            $location = "usercp.php";
            break;
        case "-4":
            $location = "private.php";
            break;
        case "-5":
            $location = "online.php";
            break;
    }
    if($location)
    {
        header("Location: ".$location);
        exit;
    }
}

// Get forum info
$foruminfo = get_forum($fid);
if(!$foruminfo)
{
    error($lang->error_invalidforum);
}

$archive_url = build_archive_link("forum", $fid);

$currentitem = $fid;
build_forum_breadcrumb($fid);
$parentlist = $foruminfo['parentlist'];

// To validate, turn & to &amp; but support unicode
$foruminfo['name'] = preg_replace("#&(?!\#[0-9]+;)#si", "&amp;", $foruminfo['name']);

$forumpermissions = forum_permissions();
$fpermissions = $forumpermissions[$fid];

if($fpermissions['canview'] != 1)
{
    error_no_permission();
}

if($mybb->user['uid'] == 0)
{
    // Cookie'd forum read time
    $forumsread = my_unserialize($mybb->cookies['mybb']['forumread']);

    if(is_array($forumsread) && empty($forumsread))
    {
        if($mybb->cookies['mybb']['readallforums'])
        {
            $forumsread[$fid] = $mybb->cookies['mybb']['lastvisit'];
        }
        else
        {
            $forumsread = array();
        }
    }

    $query = $db->simple_select("forums", "*", "active != 0", array("order_by" => "pid, disporder"));
}
else
{
    // Build a forum cache from the database
    $query = $db->query("
        SELECT f.*, fr.dateline AS lastread
        FROM ".TABLE_PREFIX."forums f
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."forumsread fr ON (fr.fid=f.fid AND fr.uid='{$mybb->user['uid']}')
        WHERE f.active != 0
        ORDER BY pid, disporder
    ");
}

while($forum = $db->fetch_array($query))
{
    if($mybb->user['uid'] == 0 && $forumsread[$forum['fid']])
    {
        $forum['lastread'] = $forumsread[$forum['fid']];
    }

    $fcache[$forum['pid']][$forum['disporder']][$forum['fid']] = $forum;
}

// Get the forum moderators if the setting is enabled.
if($mybb->settings['modlist'] != 0)
{
    $moderatorcache = $cache->read("moderators");
}

$bgcolor = "trow1";
if($mybb->settings['subforumsindex'] != 0)
{
    $showdepth = 3;
}
else
{
    $showdepth = 2;
}
$child_forums = build_forumbits($fid, 2);
$forums = $child_forums['forum_list'];
if($forums)
{
    $lang->sub_forums_in = $lang->sprintf($lang->sub_forums_in, $foruminfo['name']);
    eval("\$subforums = \"".$templates->get("forumdisplay_subforums")."\";");
}

$excols = "forumdisplay";

// Password protected forums
check_forum_password($foruminfo['fid']);

if($foruminfo['linkto'])
{
    header("Location: {$foruminfo['linkto']}");
    exit;
}

// Make forum jump...
if($mybb->settings['enableforumjump'] != 0)
{
    $forumjump = build_forum_jump("", $fid, 1);
}

if($foruminfo['type'] == "f" && $foruminfo['open'] != 0)
{
    eval("\$newthread = \"".$templates->get("forumdisplay_newthread")."\";");
}

if($fpermissions['cansearch'] != 0 && $foruminfo['type'] == "f")
{
    eval("\$searchforum = \"".$templates->get("forumdisplay_searchforum")."\";");
}

// Gather forum stats
$has_announcements = $has_modtools = false;
$forum_stats = $cache->read("forumsdisplay");

if(is_array($forum_stats))
{
    if($forum_stats[-1]['modtools'] || $forum_stats[$fid]['modtools'])
    {
        // Mod tools are specific to forums, not parents
        $has_modtools = true;
    }

    if($forum_stats[-1]['announcements'] || $forum_stats[$fid]['announcements'])
    {
        // Global or forum-specific announcements
        $has_announcements = true;
    }
}

$done_moderators = array(
    "users" => array(),
    "groups" => array()
);

$moderators = '';
$parentlistexploded = explode(",", $parentlist);

foreach($parentlistexploded as $mfid)
{
    // This forum has moderators
    if(is_array($moderatorcache[$mfid]))
    {
        // Fetch each moderator from the cache and format it, appending it to the list
        foreach($moderatorcache[$mfid] as $modtype)
        {
            foreach($modtype as $moderator)
            {
                if($moderator['isgroup'])
                {
                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['groups']))
                    {
                        continue;
                    }
                    $moderators .= $comma.htmlspecialchars_uni($moderator['title']);
                    $done_moderators['groups'][] = $moderator['id'];
                }
                else
                {
                    if(in_array($moderator['id'], $done_moderators['users']))
                    {
                        continue;
                    }
                    $moderators .= "{$comma}<a href=\"".get_profile_link($moderator['id'])."\">".format_name(htmlspecialchars_uni($moderator['username']), $moderator['usergroup'], $moderator['displaygroup'])."</a>";
                    $done_moderators['users'][] = $moderator['id'];
                }
                $comma = $lang->comma;
            }
        }
    }

    if($forum_stats[$mfid]['announcements'])
    {
        $has_announcements = true;
    }
}
$comma = '';

// If we have a moderators list, load the template
if($moderators)
{
    eval("\$moderatedby = \"".$templates->get("forumdisplay_moderatedby")."\";");
}
else
{
    $moderatedby = '';
}

// Get the users browsing this forum.
if($mybb->settings['browsingthisforum'] != 0)
{
    $timecut = TIME_NOW - $mybb->settings['wolcutoff'];

    $comma = '';
    $guestcount = 0;
    $membercount = 0;
    $inviscount = 0;
    $onlinemembers = '';
    $query = $db->query("
        SELECT s.ip, s.uid, u.username, s.time, u.invisible, u.usergroup, u.usergroup, u.displaygroup
        FROM ".TABLE_PREFIX."sessions s
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (s.uid=u.uid)
        WHERE s.time > '$timecut' AND location1='$fid' AND nopermission != 1
        ORDER BY u.username ASC, s.time DESC
    ");
    while($user = $db->fetch_array($query))
    {
        if($user['uid'] == 0)
        {
            ++$guestcount;
        }
        else
        {
            if($doneusers[$user['uid']] < $user['time'] || !$doneusers[$user['uid']])
            {
                $doneusers[$user['uid']] = $user['time'];
                ++$membercount;
                if($user['invisible'] == 1)
                {
                    $invisiblemark = "*";
                    ++$inviscount;
                }
                else
                {
                    $invisiblemark = '';
                }
                
                if($user['invisible'] != 1 || $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] == 1 || $user['uid'] == $mybb->user['uid'])
                {
                    $user['username'] = format_name($user['username'], $user['usergroup'], $user['displaygroup']);
                    $user['profilelink'] = build_profile_link($user['username'], $user['uid']);
                    eval("\$onlinemembers .= \"".$templates->get("forumdisplay_usersbrowsing_user", 1, 0)."\";");
                    $comma = $lang->comma;
                }
            }
        }
    }
        
    if($guestcount)
    {
        $guestsonline = $lang->sprintf($lang->users_browsing_forum_guests, $guestcount);
    }
    
    if($guestcount && $onlinemembers)
    {
        $onlinesep = $lang->comma;
    }
    
    $invisonline = '';
    if($inviscount && $mybb->usergroup['canviewwolinvis'] != 1 && ($inviscount != 1 && $mybb->user['invisible'] != 1))
    {
        $invisonline = $lang->sprintf($lang->users_browsing_forum_invis, $inviscount);
    }
    
    if($invisonline != '' && $guestcount)
    {
        $onlinesep2 = $lang->comma;
    }
    eval("\$usersbrowsing = \"".$templates->get("forumdisplay_usersbrowsing")."\";");
}

// Do we have any forum rules to show for this forum?
$forumrules = '';
if($foruminfo['rulestype'] != 0 && $foruminfo['rules'])
{
    if(!$foruminfo['rulestitle'])
    {
        $foruminfo['rulestitle'] = $lang->sprintf($lang->forum_rules, $foruminfo['name']);
    }
    
    $rules_parser = array(
        "allow_html" => 1,
        "allow_mycode" => 1,
        "allow_smilies" => 1,
        "allow_imgcode" => 1
    );

    $foruminfo['rules'] = $parser->parse_message($foruminfo['rules'], $rules_parser);
    if($foruminfo['rulestype'] == 1 || $foruminfo['rulestype'] == 3)
    {
        eval("\$rules = \"".$templates->get("forumdisplay_rules")."\";");
    }
    else if($foruminfo['rulestype'] == 2)
    {
        eval("\$rules = \"".$templates->get("forumdisplay_rules_link")."\";");
    }
}

$bgcolor = "trow1";

// Set here to fetch only approved topics (and then below for a moderator we change this).
$visibleonly = "AND visible='1'";
$tvisibleonly = "AND t.visible='1'";

// Check if the active user is a moderator and get the inline moderation tools.
if(is_moderator($fid))
{
    eval("\$inlinemodcol = \"".$templates->get("forumdisplay_inlinemoderation_col")."\";");
    $ismod = true;
    $inlinecount = "0";
    $inlinecookie = "inlinemod_forum".$fid;
    $visibleonly = " AND (visible='1' OR visible='0')";
    $tvisibleonly = " AND (t.visible='1' OR t.visible='0')";
}
else
{
    $inlinemod = '';
    $ismod = false;
}

if(is_moderator($fid, "caneditposts") || $fpermissions['caneditposts'] == 1)
{
    $can_edit_titles = 1;
}
else
{
    $can_edit_titles = 0;
}

unset($rating);

// Pick out some sorting options.
// First, the date cut for the threads.
$datecut = 0;
if(!$mybb->input['datecut'])
{
    // If the user manually set a date cut, use it.
    if($mybb->user['daysprune'])
    {
        $datecut = $mybb->user['daysprune'];
    }
    else
    {
        // If the forum has a non-default date cut, use it.
        if(!empty($foruminfo['defaultdatecut']))
        {
            $datecut = $foruminfo['defaultdatecut'];
        }
    }
}
// If there was a manual date cut override, use it.
else
{
    $datecut = intval($mybb->input['datecut']);
}

$datecut = intval($datecut);
$datecutsel[$datecut] = "selected=\"selected\"";
if($datecut > 0 && $datecut != 9999)
{
    $checkdate = TIME_NOW - ($datecut * 86400);
    $datecutsql = "AND (lastpost >= '$checkdate' OR sticky = '1')";
    $datecutsql2 = "AND (t.lastpost >= '$checkdate' OR t.sticky = '1')";
}
else
{
    $datecutsql = '';
    $datecutsql2 = '';
}

// Pick the sort order.
if(!isset($mybb->input['order']) && !empty($foruminfo['defaultsortorder']))
{
    $mybb->input['order'] = $foruminfo['defaultsortorder'];
}

$mybb->input['order'] = htmlspecialchars($mybb->input['order']);

switch(my_strtolower($mybb->input['order']))
{
    case "asc":
        $sortordernow = "asc";
        $ordersel['asc'] = "selected=\"selected\"";
        $oppsort = $lang->desc;
        $oppsortnext = "desc";
        break;
    default:
        $sortordernow = "desc";
        $ordersel['desc'] = "selected=\"selected\"";
        $oppsort = $lang->asc;
        $oppsortnext = "asc";
        break;
}

// Sort by which field?
if(!isset($mybb->input['sortby']) && !empty($foruminfo['defaultsortby']))
{
    $mybb->input['sortby'] = $foruminfo['defaultsortby'];
}

$t = "t.";

$sortby = htmlspecialchars($mybb->input['sortby']);
switch($mybb->input['sortby'])
{
    case "subject":
        $sortfield = "subject";
        break;
    case "replies":
        $sortfield = "replies";
        break;
    case "views":
        $sortfield = "views";
        break;
    case "starter":
        $sortfield = "username";
        break;
    case "rating":
        $t = "";
        $sortfield = "averagerating";
        $sortfield2 = ", t.totalratings DESC";
        break;
    case "started":
        $sortfield = "dateline";
        break;
    default:
        $sortby = "lastpost";
        $sortfield = "lastpost";
        $mybb->input['sortby'] = "lastpost";
        break;
}

$sortsel[$mybb->input['sortby']] = "selected=\"selected\"";

// Pick the right string to join the sort URL
if($mybb->settings['seourls'] == "yes" || ($mybb->settings['seourls'] == "auto" && $_SERVER['SEO_SUPPORT'] == 1))
{
    $string = "?";
}
else
{
    $string = "&amp;";
}

// Are we viewing a specific page?
if(isset($mybb->input['page']) && is_numeric($mybb->input['page']))
{
    $sorturl = get_forum_link($fid, $mybb->input['page']).$string."datecut=$datecut";
}
else
{
    $sorturl = get_forum_link($fid).$string."datecut=$datecut";
}
eval("\$orderarrow['$sortby'] = \"".$templates->get("forumdisplay_orderarrow")."\";");

$threadcount = 0;
$useronly = $tuseronly = "";
if($fpermissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
{
    $useronly = "AND uid={$mybb->user['uid']}";
    $tuseronly = "AND t.uid={$mybb->user['uid']}";
}

if($fpermissions['canviewthreads'] != 0)
{
    
    // How many posts are there?
    if($datecut > 0 || $fpermissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
    {
        $query = $db->simple_select("threads", "COUNT(tid) AS threads", "fid = '$fid' $useronly $visibleonly $datecutsql");
        $threadcount = $db->fetch_field($query, "threads");
    }
    else
    {
        $query = $db->simple_select("forums", "threads, unapprovedthreads", "fid = '{$fid}'", array('limit' => 1));
        $forum_threads = $db->fetch_array($query);
        $threadcount = $forum_threads['threads'];
        if($ismod == true)
        {
            $threadcount += $forum_threads['unapprovedthreads'];
        }
        
        // If we have 0 threads double check there aren't any "moved" threads
        if($threadcount == 0)
        {
            $query = $db->simple_select("threads", "COUNT(tid) AS threads", "fid = '$fid' $useronly $visibleonly", array('limit' => 1));
            $threadcount = $db->fetch_field($query, "threads");
        }
    }
}

// How many pages are there?
if(!$mybb->settings['threadsperpage'])
{
    $mybb->settings['threadsperpage'] = 20;
}

$perpage = $mybb->settings['threadsperpage'];

if(intval($mybb->input['page']) > 0)
{
    $page = intval($mybb->input['page']);
    $start = ($page-1) * $perpage;
    $pages = $threadcount / $perpage;
    $pages = ceil($pages);
    if($page > $pages || $page <= 0)
    {
        $start = 0;
        $page = 1;
    }
}
else
{
    $start = 0;
    $page = 1;
}

$end = $start + $perpage;
$lower = $start + 1;
$upper = $end;

if($upper > $threadcount)
{
    $upper = $threadcount;
}

// Assemble page URL
if($mybb->input['sortby'] || $mybb->input['order'] || $mybb->input['datecut']) // Ugly URL
{    
    $page_url = str_replace("{fid}", $fid, FORUM_URL_PAGED);
    
    if($mybb->settings['seourls'] == "yes" || ($mybb->settings['seourls'] == "auto" && $_SERVER['SEO_SUPPORT'] == 1))
    {
        $q = "?";
        $and = '';
    }
    else
    {
        $q = '';
        $and = "&";
    }
    
    if($sortby != "lastpost")
    {
        $page_url .= "{$q}{$and}sortby={$sortby}";
        $q = '';
        $and = "&";
    }
    
    if($sortordernow != "desc")
    {
        $page_url .= "{$q}{$and}order={$sortordernow}";
        $q = '';
        $and = "&";
    }
    
    if($datecut > 0)
    {
        $page_url .= "{$q}{$and}datecut={$datecut}";
    }
}
else
{
    $page_url = str_replace("{fid}", $fid, FORUM_URL_PAGED);
}
$multipage = multipage($threadcount, $perpage, $page, $page_url);

    $lang->load("ratethread");

    switch($db->type)
    {
        case "pgsql":
            $ratingadd = "CASE WHEN t.numratings=0 THEN 0 ELSE t.totalratings/t.numratings::numeric END AS averagerating, ";
            break;
        default:
            $ratingadd = "(t.totalratings/t.numratings) AS averagerating, ";
    }

    $lpbackground = "trow2";
    eval("\$ratingcol = \"".$templates->get("forumdisplay_threadlist_rating")."\";");
    eval("\$ratingsort = \"".$templates->get("forumdisplay_threadlist_sortrating")."\";");
    $colspan = "7";if($ismod)
{
    ++$colspan;
}

// Get Announcements
if($has_announcements == true)
{
    $limit = '';
    $announcements = '';
    if($mybb->settings['announcementlimit'])
    {
        $limit = "LIMIT 0, ".$mybb->settings['announcementlimit'];
    }

    $sql = build_parent_list($fid, "fid", "OR", $parentlist);
    $time = TIME_NOW;
    $query = $db->query("
        SELECT a.*, u.username
        FROM ".TABLE_PREFIX."announcements a
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=a.uid)
        WHERE a.startdate<='$time' AND (a.enddate>='$time' OR a.enddate='0') AND ($sql OR fid='-1')
        ORDER BY a.startdate DESC $limit
    ");

    // See if this announcement has been read in our announcement array
    $cookie = array();
    if(isset($mybb->cookies['mybb']['announcements']))
    {
        $cookie = my_unserialize(stripslashes($mybb->cookies['mybb']['announcements']));
    }

    $bgcolor = alt_trow(true); // Reset the trow colors
    while($announcement = $db->fetch_array($query))
    {
        if($announcement['startdate'] > $mybb->user['lastvisit'] && !$cookie[$announcement['aid']])
        {
            $new_class = ' class="subject_new"';
            $folder = "newfolder";
        }
        else
        {
            $new_class = ' class="subject_old"';
            $folder = "folder";
        }

        // Mmm, eat those announcement cookies if they're older than our last visit
        if($cookie[$announcement['aid']] < $mybb->user['lastvisit'])
        {
            unset($cookie[$announcement['aid']]);
        }

        $announcement['announcementlink'] = get_announcement_link($announcement['aid']);
        $announcement['subject'] = $parser->parse_badwords($announcement['subject']);
        $announcement['subject'] = htmlspecialchars_uni($announcement['subject']);
        $postdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $announcement['startdate']);
        $posttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $announcement['startdate']);
        $announcement['profilelink'] = build_profile_link($announcement['username'], $announcement['uid']);


            eval("\$rating = \"".$templates->get("forumdisplay_announcement_rating")."\";");
            $lpbackground = "trow2";


        if($ismod)
        {
            eval("\$modann = \"".$templates->get("forumdisplay_announcements_announcement_modbit")."\";");
        }
        else
        {
            $modann = '';
        }

        $plugins->run_hooks("forumdisplay_announcement");
        eval("\$announcements .= \"".$templates->get("forumdisplay_announcements_announcement")."\";");
        $bgcolor = alt_trow();
    }

    if($announcements)
    {
        eval("\$announcementlist = \"".$templates->get("forumdisplay_announcements")."\";");
        $shownormalsep = true;
    }

    if(empty($cookie))
    {
        // Clean up cookie crumbs
        my_setcookie('mybb[announcements]', 0, (TIME_NOW - (60*60*24*365)));
    }
    else if(!empty($cookie))
    {
        my_setcookie("mybb[announcements]", addslashes(serialize($cookie)), -1);
    }
}

$icon_cache = $cache->read("posticons");


    // Start Getting Threads
    $query = $db->query("
        SELECT t.*, {$ratingadd}t.username AS threadusername, u.username
        FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
        LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid = t.uid)
        WHERE t.fid='$fid' $tuseronly $tvisibleonly $datecutsql2
        ORDER BY t.sticky DESC, {$t}{$sortfield} $sortordernow $sortfield2
        LIMIT $start, $perpage
    ");

    $ratings = false;
    while($thread = $db->fetch_array($query))
    {        
        $threadcache[$thread['tid']] = $thread;

        if($thread['numratings'] > 0 && $ratings == false)
        {
            $ratings = true; // Looks for ratings in the forum
        }

        // If this is a moved thread - set the tid for participation marking and thread read marking to that of the moved thread
        if(substr($thread['closed'], 0, 5) == "moved")
        {
            $tid = substr($thread['closed'], 6);
            if(!$tids[$tid])
            {
                $moved_threads[$tid] = $thread['tid'];
                $tids[$thread['tid']] = $tid;
            }
        }
        // Otherwise - set it to the plain thread ID
        else
        {
            $tids[$thread['tid']] = $thread['tid'];
            if($moved_threads[$tid])
            {
                unset($moved_threads[$tid]);
            }
        }
    }

    if($mybb->settings['allowthreadratings'] != 0 && $mybb->user['uid'] && $tids && $ratings == true)
    {
        // Check if we've rated threads on this page
        // Guests get the pleasure of not being ID'd, but will be checked when they try and rate
        $imp = implode(",", $tids);
        $query = $db->simple_select("threadratings", "tid, uid", "tid IN ({$imp}) AND uid = '{$mybb->user['uid']}'");

        while($rating = $db->fetch_array($query))
        {
            $threadcache[$rating['tid']]['rated'] = 1;
        }
    }


// If user has moderation tools available, prepare the Select All feature
$num_results = $db->num_rows($query);
if(is_moderator($fid) && $num_results > 0)
{
    $lang->page_selected = $lang->sprintf($lang->page_selected, intval($num_results));
    $lang->select_all = $lang->sprintf($lang->select_all, intval($threadcount));
    $lang->all_selected = $lang->sprintf($lang->all_selected, intval($threadcount));
    eval("\$selectall = \"".$templates->get("forumdisplay_inlinemoderation_selectall")."\";");
}

if($tids)
{
    $tids = implode(",", $tids);
}

// Check participation by the current user in any of these threads - for 'dot' folder icons
if($mybb->settings['dotfolders'] != 0 && $mybb->user['uid'] && $threadcache)
{
    $query = $db->simple_select("posts", "tid,uid", "uid='{$mybb->user['uid']}' AND tid IN ({$tids}) {$visibleonly}");
    while($post = $db->fetch_array($query))
    {
        if($moved_threads[$post['tid']])
        {
            $post['tid'] = $moved_threads[$post['tid']];
        }
        if($threadcache[$post['tid']])
        {
            $threadcache[$post['tid']]['doticon'] = 1;
        }
    }
}

// Read threads
if($mybb->user['uid'] && $mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $threadcache)
{
    $query = $db->simple_select("threadsread", "*", "uid='{$mybb->user['uid']}' AND tid IN ({$tids})");
    while($readthread = $db->fetch_array($query))
    {
        if($moved_threads[$readthread['tid']])
        {
             $readthread['tid'] = $moved_threads[$readthread['tid']];
         }
        if($threadcache[$readthread['tid']])
        {
             $threadcache[$readthread['tid']]['lastread'] = $readthread['dateline'];
        }
    }
}

if($mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $mybb->user['uid'])
{
    $query = $db->simple_select("forumsread", "dateline", "fid='{$fid}' AND uid='{$mybb->user['uid']}'");
    $forum_read = $db->fetch_field($query, "dateline");

    $read_cutoff = TIME_NOW-$mybb->settings['threadreadcut']*60*60*24;
    if($forum_read == 0 || $forum_read < $read_cutoff)
    {
        $forum_read = $read_cutoff;
    }
}
else
{
    $forum_read = my_get_array_cookie("forumread", $fid);

    if($mybb->cookies['mybb']['readallforums'] && !$forum_read)
    {
        $forum_read = $mybb->cookies['mybb']['lastvisit'];
    }
}

$unreadpost = 0;
$threads = '';
$load_inline_edit_js = 0;
if(is_array($threadcache))
{
    if(!$mybb->settings['maxmultipagelinks'])
    {
        $mybb->settings['maxmultipagelinks'] = 5;        
    }

    if(!$mybb->settings['postsperpage'])
    {
        $mybb->settings['postperpage'] = 20;
    }

    foreach($threadcache as $thread)
    {
        $plugins->run_hooks("forumdisplay_thread");

        $moved = explode("|", $thread['closed']);

        if($thread['visible'] == 0)
        {
            $bgcolor = "trow_shaded";
        }
        else
        {
            $bgcolor = alt_trow();
        }
        
        if($thread['sticky'] == 1)
        {
            $thread_type_class = " forumdisplay_sticky";
        }
        else
        {
            $thread_type_class = " forumdisplay_regular";
        }

        $folder = '';
        $prefix = '';

        $thread['author'] = $thread['uid'];
        if(!$thread['username'])
        {
            $thread['username'] = $thread['threadusername'];
            $thread['profilelink'] = $thread['threadusername'];
        }
        else
        {
            $thread['profilelink'] = build_profile_link($thread['username'], $thread['uid']);
        }
        
        // If this thread has a prefix, insert a space between prefix and subject
        $threadprefix = '';
        if($thread['prefix'] != 0)
        {
            $threadprefix = build_prefixes($thread['prefix']);
            $thread['threadprefix'] = $threadprefix['displaystyle'].'&nbsp;';
        }

        $thread['subject'] = $parser->parse_badwords($thread['subject']);
        $thread['subject'] = htmlspecialchars_uni($thread['subject']);

        if($thread['icon'] > 0 && $icon_cache[$thread['icon']])
        {
            $icon = $icon_cache[$thread['icon']];
            $icon = "<img src=\"{$icon['path']}\" alt=\"{$icon['name']}\" />";
        }
        else
        {
            $icon = "&nbsp;";
        }

        $prefix = '';
        if($thread['poll'])
        {
            $prefix = $lang->poll_prefix;
        }

        if($thread['sticky'] == "1" && !$donestickysep)
        {
            eval("\$threads .= \"".$templates->get("forumdisplay_sticky_sep")."\";");
            $shownormalsep = true;
            $donestickysep = true;
        }
        else if($thread['sticky'] == 0 && $shownormalsep)
        {
            eval("\$threads .= \"".$templates->get("forumdisplay_threads_sep")."\";");
            $shownormalsep = false;
        }

        $rating = '';
            if($moved[0] == "moved")
            {
                $rating = "<td class=\"{$bgcolor}\" style=\"text-align: center;\">-</td>";
            }
            else
            {
                $thread['averagerating'] = floatval(round($thread['averagerating'], 2));
                $thread['width'] = intval(round($thread['averagerating']))*20;
                $thread['numratings'] = intval($thread['numratings']);

                $not_rated = '';
                if(!$thread['rated'])
                {
                    $not_rated = ' star_rating_notrated';
                }

                $ratingvotesav = $lang->sprintf($lang->rating_votes_average, $thread['numratings'], $thread['averagerating']);
                eval("\$rating = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_rating")."\";");
            }

        $thread['pages'] = 0;
        $thread['multipage'] = '';
        $threadpages = '';
        $morelink = '';
        $thread['posts'] = $thread['replies'] + 1;

        if($thread['unapprovedposts'] > 0 && $ismod)
        {
            $thread['posts'] += $thread['unapprovedposts'];
        }

        if($thread['posts'] > $mybb->settings['postsperpage'])
        {
            $thread['pages'] = $thread['posts'] / $mybb->settings['postsperpage'];
            $thread['pages'] = ceil($thread['pages']);

            if($thread['pages'] > $mybb->settings['maxmultipagelinks'])
            {
                $pagesstop = $mybb->settings['maxmultipagelinks'] - 1;
                $page_link = get_thread_link($thread['tid'], $thread['pages']);
                eval("\$morelink = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_multipage_more")."\";");
            }
            else
            {
                $pagesstop = $thread['pages'];
            }

            for($i = 1; $i <= $pagesstop; ++$i)
            {
                $page_link = get_thread_link($thread['tid'], $i);
                eval("\$threadpages .= \"".$templates->get("forumdisplay_thread_multipage_page")."\";");
            }

            eval("\$thread['multipage'] = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_multipage")."\";");
        }
        else
        {
            $threadpages = '';
            $morelink = '';
            $thread['multipage'] = '';
        }

        if($ismod)
        {
            if(my_strpos($mybb->cookies[$inlinecookie], "|{$thread['tid']}|"))
            {
                $inlinecheck = "checked=\"checked\"";
                ++$inlinecount;
            }
            else
            {
                $inlinecheck = '';
            }

            $multitid = $thread['tid'];
            eval("\$modbit = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_modbit")."\";");
        }
        else
        {
            $modbit = '';
        }

        if($moved[0] == "moved")
        {
            $prefix = $lang->moved_prefix;
            $thread['tid'] = $moved[1];
            $thread['replies'] = "-";
            $thread['views'] = "-";
        }

        $thread['threadlink'] = get_thread_link($thread['tid']);
        $thread['lastpostlink'] = get_thread_link($thread['tid'], 0, "lastpost");

        // Determine the folder
        $folder = '';
        $folder_label = '';

        if($thread['doticon'])
        {
            $folder = "dot_";
            $folder_label .= $lang->icon_dot;
        }

        $gotounread = '';
        $isnew = 0;
        $donenew = 0;

        if($mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $mybb->user['uid'] && $thread['lastpost'] > $forum_read)
        {
            if($thread['lastread'])
            {
                $last_read = $thread['lastread'];
            }
            else
            {
                $last_read = $read_cutoff;
            }
        }
        else
        {
            $last_read = my_get_array_cookie("threadread", $thread['tid']);
        }

        if($forum_read > $last_read)
        {
            $last_read = $forum_read;
        }

        if($thread['lastpost'] > $last_read && $moved[0] != "moved")
        {
            $folder .= "new";
            $folder_label .= $lang->icon_new;
            $new_class = "subject_new";
            $thread['newpostlink'] = get_thread_link($thread['tid'], 0, "newpost");
            eval("\$gotounread = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_gotounread")."\";");
            $unreadpost = 1;
        }
        else
        {
            $folder_label .= $lang->icon_no_new;
            $new_class = "subject_old";
        }

        if($thread['replies'] >= $mybb->settings['hottopic'] || $thread['views'] >= $mybb->settings['hottopicviews'])
        {
            $folder .= "hot";
            $folder_label .= $lang->icon_hot;
        }

        if($thread['closed'] == 1)
        {
            $folder .= "lock";
            $folder_label .= $lang->icon_lock;
        }

        if($moved[0] == "moved")
        {
            $folder = "move";
            $gotounread = '';
        }

        $folder .= "folder";

        $inline_edit_tid = $thread['tid'];

        // If this user is the author of the thread and it is not closed or they are a moderator, they can edit
        if(($thread['uid'] == $mybb->user['uid'] && $thread['closed'] != 1 && $mybb->user['uid'] != 0 && $can_edit_titles == 1) || $ismod == true)
        {
            $inline_edit_class = "subject_editable";
        }
        else
        {
            $inline_edit_class = "";
        }
        $load_inline_edit_js = 1;

        $lastpostdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $thread['lastpost']);
        $lastposttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $thread['lastpost']);
        $lastposter = $thread['lastposter'];
        $lastposteruid = $thread['lastposteruid'];

        // Don't link to guest's profiles (they have no profile).
        if($lastposteruid == 0)
        {
            $lastposterlink = $lastposter;
        }
        else
        {
            $lastposterlink = build_profile_link($lastposter, $lastposteruid);
        }

        $thread['replies'] = my_number_format($thread['replies']);
        $thread['views'] = my_number_format($thread['views']);

        // Threads and posts requiring moderation
        if($thread['unapprovedposts'] > 0 && $ismod)
        {
            if($thread['unapprovedposts'] > 1)
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->thread_unapproved_posts_count, $thread['unapprovedposts']);
            }
            else
            {
                $unapproved_posts_count = $lang->sprintf($lang->thread_unapproved_post_count, 1);
            }

            $unapproved_posts = " <span title=\"{$unapproved_posts_count}\">(".my_number_format($thread['unapprovedposts']).")</span>";
        }
        else
        {
            $unapproved_posts = '';
        }

        // If this thread has 1 or more attachments show the papperclip
        if($thread['attachmentcount'] > 0)
        {
            if($thread['attachmentcount'] > 1)
            {
                $attachment_count = $lang->sprintf($lang->attachment_count_multiple, $thread['attachmentcount']);
            }
            else
            {
                $attachment_count = $lang->attachment_count;
            }

            eval("\$attachment_count = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_attachment_count")."\";");
        }
        else
        {
            $attachment_count = '';
        }

        eval("\$threads .= \"".$templates->get("forumdisplay_thread")."\";");
    }

    $customthreadtools = '';
    if($ismod)
    {
        if(is_moderator($fid, "canusecustomtools") && $has_modtools == true)
        {
            switch($db->type)
            {
                case "pgsql":
                case "sqlite":
                    $query = $db->simple_select("modtools", 'tid, name', "(','||forums||',' LIKE '%,$fid,%' OR ','||forums||',' LIKE '%,-1,%' OR forums='') AND type = 't'");
                    break;
                default:
                    $query = $db->simple_select("modtools", 'tid, name', "(CONCAT(',',forums,',') LIKE '%,$fid,%' OR CONCAT(',',forums,',') LIKE '%,-1,%' OR forums='') AND type = 't'");
            }

            while($tool = $db->fetch_array($query))
            {
                eval("\$customthreadtools .= \"".$templates->get("forumdisplay_inlinemoderation_custom_tool")."\";");
            }
            
            if($customthreadtools)
            {
                eval("\$customthreadtools = \"".$templates->get("forumdisplay_inlinemoderation_custom")."\";");
            }
        }

        eval("\$inlinemod = \"".$templates->get("forumdisplay_inlinemoderation")."\";");
    }
}

// If there are no unread threads in this forum and no unread child forums - mark it as read
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_indicators.php";

$unread_threads = fetch_unread_count($fid);
if($unread_threads !== false && $unread_threads == 0 && $unread_forums == 0)
{
    mark_forum_read($fid);
}

// Subscription status
$add_remove_subscription = 'add';
$add_remove_subscription_text = $lang->subscribe_forum;

if($mybb->user['uid'])
{
    $query = $db->simple_select("forumsubscriptions", "fid", "fid='".$fid."' AND uid='{$mybb->user['uid']}'", array('limit' => 1));

    if($db->fetch_field($query, 'fid'))
    {
        $add_remove_subscription = 'remove';
        $add_remove_subscription_text = $lang->unsubscribe_forum;
    }
}

// Is this a real forum with threads?
if($foruminfo['type'] != "c")
{
    if(!$threadcount)
    {
        eval("\$threads = \"".$templates->get("forumdisplay_nothreads")."\";");
    }

    if($foruminfo['password'] != '')
    {
        eval("\$clearstoredpass = \"".$templates->get("forumdisplay_threadlist_clearpass")."\";");
    }

    if($load_inline_edit_js == 1)
    {
        eval("\$inline_edit_js = \"".$templates->get("forumdisplay_threadlist_inlineedit_js")."\";");
    }

    $post_code_string = '';
    if($mybb->user['uid'])
    {
        $post_code_string = "&amp;my_post_key=".$mybb->post_code;
    }

    $lang->rss_discovery_forum = $lang->sprintf($lang->rss_discovery_forum, htmlspecialchars_uni(strip_tags($foruminfo['name'])));
    eval("\$rssdiscovery = \"".$templates->get("forumdisplay_rssdiscovery")."\";");
    eval("\$threadslist = \"".$templates->get("forumdisplay_threadlist")."\";");
}
else
{
    $rssdiscovery = '';
    $threadslist = '';

    if(empty($forums))
    {
        error($lang->error_containsnoforums);
    }
}

$plugins->run_hooks("forumdisplay_end");

$foruminfo['name'] = strip_tags($foruminfo['name']);

eval("\$forums = \"".$templates->get("forumdisplay")."\";");
output_page($forums);
?>
ادامه در ارسال بعدی....
[مهم] قوانین مای بی بی اسکین
[ویژه] همکاری با تیم مای بی بی اسکین

ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست...

لطفا به هیچ وجه از مدیران در پیام خصوصی درخواست کمک نکنید و یا سوال نپرسید.
 
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نمایش آیکون‌های کنار زیرانجمن‌ها Zahed 0 478 ۵-۸-۱۳۹۵
آخرین ارسال: Zahed
  نمایش آیکون‌های کنار زیرانجمن‌ها Zahed 0 469 ۵-۸-۱۳۹۵
آخرین ارسال: Zahed
  یه سوال درباره هم اندازه کردن قالب با صفحه نمایش کاربر hashem_takta 11 1,292 ۲۱-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: firstboy000
  غیر فعال و یا جلوگیری از نمایش آمار انجمن barbod_cigari 5 1,109 ۲۵-۱۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Che guevara
  نمایش ندادن ستاره ها و عناوین در پروفایل ᗩm!RH♥SsE!N 1 476 ۲۱-۱۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Kamb!z
  کمک در مورد عدم نمایش لینک تا زدن دکمه سپاس ᗩm!RH♥SsE!N 2 900 ۱۳-۹-۱۳۹۲
آخرین ارسال: ! Omid StaR !
  حل نشده نمایش ندادن حروف انگلیسی و پارسی کنار هم Shezen 11 1,289 ۱۲-۹-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Shezen
  نمایش تاپیک خاص برای اعضای عضو نشده بهداد 6 871 ۲۴-۸-۱۳۹۲
آخرین ارسال: بهداد
  مشکل با نمایش کاربران Witch King 1 488 ۱۵-۶-۱۳۹۲
آخرین ارسال: ! Omid StaR !
  چگونه نمایش ندادن ارسالی ها در یک انجمن در آخرین ارسالی ها vnvn 1 516 ۸-۶-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Hossein121

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان