امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حل شده زیاد کردن عرض انجمن
#
ازکجا این کارامکان پذیره؟
#
فایل global.css پوسته تون رو قرار بدید..
[مهم] قوانین مای بی بی اسکین
[ویژه] همکاری با تیم مای بی بی اسکین

ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست...

لطفا به هیچ وجه از مدیران در پیام خصوصی درخواست کمک نکنید و یا سوال نپرسید.
#
کد php:
body {
    
background#CCCBC8 url(images/sleek/bg.jpg) top left repeat-x;
    
color#000;
    
font-familyTahoma;
    
font-size13px;
    
text-aligncenter/* IE 5 fix */
    
line-height1.4;
}

a:link {
    
color#026CB1;
    
text-decorationnone;
}

a:visited {
    
color#026CB1;
    
text-decorationnone;
}

a:hovera:active {
    
color#000;
    
text-decorationunderline;
}

#container {
    
width80%;
    
background#FDF9F1;
    
border0px solid #e4e4e4;
    
color#000000;
    
marginauto auto;
    
padding20px;
    
text-alignright;
  -
moz-border-radius6px;
    -
webkit-border-radius6px;
    -
khtml-border-radius6px;
    
border-radius6px;
&
nbsp;/* IE 5 fix */
}

#content {
    /* FIX: Make internet explorer wrap correctly */
    
widthauto !important;
}

.
menu ul {
    
color#000000;
    
font-weightbold;
    
text-alignleft;
    
padding4px;
}

.
menu ul a:link {
    
color#000000;
    
text-decorationnone;
}

.
menu ul a:visited {
    
color#000000;
    
text-decorationnone;
}

.
menu ul a:hover, .menu ul a:active {
    
color#4874a3;
    
text-decorationnone;
}

#panel {
    
background#efefef;
    
color#000000;
    
font-size11px;
    
border1px solid #D4D4D4;
    
padding8px;
-
moz-border-radius6px;
    -
webkit-border-radius6px;
    -
khtml-border-radius6px;
    
border-radius6px;
}

#panel .remember_me input {
    
vertical-alignmiddle;
    
margin-top: -1px;
}

table {
    
color#000000;
    
font-familyTahoma;
    
font-size13px;
}

.
tborder {
    
background#00CCFF;
    
width100%;
    
marginauto auto;
    
border1px solid #0099CC;
-moz-border-radius-topleft6px;
    -
moz-border-radius-topright6px;
    -
webkit-border-top-left-radius6px;
    -
webkit-border-top-right-radius6px;
}

.
thead {
    
background#00CCFF url(images/sleek/thead_bg.gif) top left repeat-x;
    
color#ffffff;
-moz-border-radius-topleft6px;
    -
moz-border-radius-topright6px;
    -
webkit-border-top-left-radius6px;
    -
webkit-border-top-right-radius6px;
}

.
thead a:link {
    
color#ffffff;
    
text-decorationnone;
}

.
thead a:visited {
    
color#ffffff;
    
text-decorationnone;
}

.
thead a:hover, .thead a:active {
    
color#ffffff;
    
text-decorationunderline;
}

.
tcat {
    
background#ADCBE7 url(images/sleek/tcat_bg.gif) top left repeat;
 color#000000;
    
font-size12px;
}

.
tcat a:link {
    
color#000000;
}

.
tcat a:visited {
    
color#000000;
}

.
tcat a:hover, .tcat a:active {
    
color#000000;
}

.
trow1 {
    
background#f5f5f5;
}

.
trow2 {
    
background#EFEFEF;
}

.
trow_shaded {
    
background#ffdde0;
}

.
trow_selected td {
    
background#FFFBD9;
}

.
trow_sep {
    
background#e5e5e5;
    
color#000;
    
font-size12px;
    
font-weightbold;
}

.
tfoot {
    
background#00CCFF url(images/sleek/thead_bg.gif) top left repeat-x;
    
color#ffffff;
}

.
tfoot a:link {
    
color#ffffff;
    
text-decorationnone;
}

.
tfoot a:visited {
    
color#ffffff;
    
text-decorationnone;
}

.
tfoot a:hover, .tfoot a:active {
    
color#ffffff;
    
text-decorationunderline;
}

.
bottommenu {
    
background#dfdfdf;
    
color#000000;
    
border1px solid #ccc;
    
padding10px;
-
moz-border-radius6px;
    -
webkit-border-radius6px;
    -
khtml-border-radius6px;
    
border-radius6px;
}

.
navigation {
    
color#000000;
    
font-size13px;
    
font-weightbold;
}

.
navigation a:link {
    
text-decorationnone;
}

.
navigation a:visited {
    
text-decorationnone;
}

.
navigation a:hover, .navigation a:active {
    
text-decorationnone;
}

.
navigation .active {
    
color#000000;
    
font-size13px;
    
font-weightbold;
}

.
smalltext {
    
font-size11px;
}

.
largetext {
    
font-size16px;
    
font-weightbold;
}

input.textbox {
    
background#ffffff;
    
color#000000;
    
border1px solid #0099CC;
    
padding1px;
}

textarea {
    
background#ffffff;
    
color#000000;
    
border1px solid #0099CC;
    
padding2px;
    
font-familyTahoma;
    
line-height1.4;
    
font-size13px;
}

select {
    
background#ffffff;
    
border1px solid #0099CC;
}

.
editor {
    
background#f1f1f1;
    
border1px solid #ccc;
}

.
editor_control_bar {
    
background#fff;
    
border1px solid #0f5c8e;
}

.
autocomplete {
    
background#fff;
    
border1px solid #000;
    
colorblack;
}

.
autocomplete_selected {
    
background#adcee7;
    
color#000;
}

.
popup_menu {
    
background#ccc;
    
border1px solid #000;
}

.
popup_menu .popup_item {
    
background#fff;
    
color#000;
}

.
popup_menu .popup_item:hover {
    
background#C7DBEE;
    
color#000;
}

.
trow_reputation_positive {
    
background#ccffcc;
}

.
trow_reputation_negative {
    
background#ffcccc;
}

.
reputation_positive {
    
colorgreen;
}

.
reputation_neutral {
    
color#444;
}

.
reputation_negative {
    
colorred;
}

.
invalid_field {
    
border1px solid #f30;
    
color#f30;
}

.
valid_field {
    
border1px solid #0c0;
}

.
validation_error {
    
backgroundurl(images/sleek/invalid.gifno-repeat center left;
    
color#f30;
    
margin5px 0;
    
padding5px;
    
font-weightbold;
    
font-size11px;
    
padding-right22px;
}

.
validation_success {
    
backgroundurl(images/sleek/valid.gifno-repeat center left;
    
color#00b200;
    
margin5px 0;
    
padding5px;
    
font-weightbold;
    
font-size11px;
    
padding-right22px;
}

.
validation_loading {
    
backgroundurl(images/sleek/spinner.gifno-repeat center left;
    
color#555;
    
margin5px 0;
    
padding5px;
    
font-weightbold;
    
font-size11px;
    
padding-left22px;
}

/* Additional CSS (Master) */
img {
    
bordernone;
}

.
clear {
    
clearboth;
}

.
hidden {
    
displaynone;
    
floatnone;
    
width1%;
}

.
hiddenrow {
    
displaynone;
}

.
selectall {
    
background-color#FFFBD9;
    
font-weightbold;
    
text-aligncenter;
}

.
float_left {
    
floatleft;
}

.
float_right {
    
floatright;
}

.
menu ul {
    list-
stylenone;
    
margin0;
}

.
menu li {
    
displayinline;
    
padding-right5px;
}

.
menu img {
    
padding-left5px;
    
vertical-aligntop;
}

#panel .links {
    
margin0;
    
floatleft;
}

.
expcolimage {
    
floatleft;
    
widthauto;
    
vertical-alignmiddle;
    
margin-top3px;
}

img.attachment {
    
border1px solid #E9E5D7;
    
padding2px;
}

hr {
    
background-color#000000;
    
color#000000;
    
height1px;
    
border0px;
}

#copyright {
    
font11px VerdanaArialSans-Serif;
    
margin0;
        
text-aligncenter;
    
padding10px 0 0 0;
}

#debug {
    
floatright;
    
text-alignright;
    
margin-top0;
}

blockquote {
    
border1px solid #ccc;
    
margin0;
    
background#fff;
    
padding4px;
}

blockquote cite {
    
font-weightbold;
    
border-bottom1px solid #ccc;
    
font-stylenormal;
    
displayblock;
    
margin4px 0;
}

blockquote cite span {
    
floatleft;
    
font-weightnormal;
}

blockquote cite span.highlight {
    
floatnone;
    
font-weightbold;
    
padding-bottom0;
}

.
codeblock {
    
background#fff;
    
border1px solid #ccc;
    
padding4px;
}

.
codeblock .title {
    
border-bottom1px solid #ccc;
    
font-weightbold;
    
margin4px 0;
}

.
codeblock code {
    
overflowauto;
    
heightauto;
    
max-height200px;
    
displayblock;
        
directionltr;
        
text-alignleft;
    
font-familyTahoma;
    
font-size13px;
}

.
subforumicon {
    
border0;
    
vertical-alignmiddle;
}

.
separator {
    
margin5px;
    
padding0;
    
height0px;
    
font-size1px;
    list-
style-typenone;
}

form {
    
margin0;
    
padding0;
}

.
popup_menu .popup_item_container {
    
margin1px;
    
text-alignright;
}

.
popup_menu .popup_item {
    
displayblock;
    
padding3px;
    
text-decorationnone;
    
white-spacenowrap;
}

.
popup_menu a.popup_item:hover {
    
text-decorationnone;
}

.
autocomplete {
    
text-alignleft;
}

.
subject_new {
    
font-weightbold;
}

.
highlight {
    
background#FFFFCC;
    
padding-top3px;
    
padding-bottom3px;
}

.
pm_alert {
    
background#FFF6BF;
    
border1px solid #FFD324;
    
text-aligncenter;
    
padding5px 20px;
    
margin-bottom15px;
    
font-size11px;
}

.
red_alert {
    
background#FBE3E4;
    
border1px solid #A5161A;
    
color#A5161A;
    
text-aligncenter;
    
padding5px 20px;
    
margin-bottom15px;
    
font-size11px;
}

.
high_warning {
    
color#CC0000;
}

.
moderate_warning {
    
color#F3611B;
}

.
low_warning {
    
color#AE5700;
}

div.error {
    
padding5px 10px;
    
border-top2px solid #FFD324;
    
border-bottom2px solid #FFD324;
    
background#FFF6BF;
    
font-size12px;
}

div.error p {
    
margin0;
    
color#000;
    
font-weightnormal;
}

div.error p em {
    
font-stylenormal;
    
font-weightbold;
    
padding-right24px;
    
displayblock;
    
color#C00;
    
backgroundurl(images/sleek/error.gifno-repeat 0;
}

div.error.ul {
    
margin-right24px;
}

.
online {
    
color#15A018;
}

.
offline {
    
color#C7C7C7;
}

.
pagination {
    
font-size11px;
    
padding-top10px;
    
margin-bottom5px;
}

.
tfoot .pagination, .tcat .pagination {
    
padding-top0;
}

.
pagination .pages {
    
font-weightbold;
}

.
pagination .pagination_current, .pagination a {
    
padding2px 6px;
    
margin-bottom3px;
}

.
pagination a {
    
border1px solid #81A2C4;
}

.
pagination .pagination_current {
    
background#F5F5F5;
    
border1px solid #81A2C4;
    
font-weightbold;
    
color#000;
}

.
pagination a:hover {
    
background#F5F5F5;
    
text-decorationnone;
}

.
thread_legend, .thread_legend dd {
    
margin0;
    
padding0;
}

.
thread_legend dd {
    
padding-bottom4px;
    
margin-left15px;
}

.
thread_legend img {
    
margin-left4px;
    
vertical-alignbottom;
}

.
forum_legend, .forum_legend dt, .forum_legend dd {
    
margin0;
    
padding0;
}

.
forum_legend dd {
    
floatright;
    
margin-left10px;
}

.
forum_legend dt {
    
margin-left10px;
    
floatright;
}

.
success_message {
    
color#00b200;
    
font-weightbold;
    
font-size10px;
    
margin-bottom10px;
}

.
error_message {
    
color#C00;
    
font-weightbold;
    
font-size10px;
    
margin-bottom10px;
}

.
post_body {
    
padding5px;
}

.
post_content {
    
padding5px 10px;
}

.
quick_jump {
    
backgroundurl(images/sleek/jump.gifno-repeat 0;
    
width13px;
    
height13px;
    
padding-right13px/* amount of padding needed for image to fully show */
    
vertical-alignmiddle;
    
bordernone;
}

.
repbox {
    
font-size:16px;
    
font-weightbold;
    
padding:5px 7px 5px 7px;
}

.
_neutral {
    
background-color:#FAFAFA;
    
color#999999;
    
border:1px solid #CCCCCC;
}

.
_minus {
    
background-color#FDD2D1;
    
color#CB0200;
    
border:1px solid #980201;
}

.
_plus {
    
background-color:#E8FCDC;
    
color#008800;
    
border:1px solid #008800;
}

.
pagination_breadcrumb {
    
background-color#f5f5f5;
    
border1px solid #fff;
    
outline1px solid #ccc;
    
padding5px;
    
margin-top5px;
    
font-weightnormal;
}

.
pagination_breadcrumb_link {
    
vertical-alignmiddle;
    
cursorpointer;
}

.
newthreadbitlink {
    
margin-left15px;
}

#clickable_smilies_wrapper {
    
width170px;
    
height160px;
    
overflow-yscroll;

#
با اجازه از آقای توفیقی (اطلاعات درامضا) عزیز !

کد:
#container {
    width: 80%
این 80 درصد را افزایش بدید . هر مقدار که دیدید با قالب سازگار شد خوبه . مثلا اگه کردید 90 دیدید بنر های تبلیغاتی از قالب زد بیرون خب باید کمش کنید ! :wink:
#
(۱۴-۲-۱۳۹۱ ۱۰:۳۹ صبح)f.gh1372 نوشته شده توسط:  با اجازه از آقای توفیقی (اطلاعات درامضا) عزیز !

کد:
#container {
    width: 80%
این 80 درصد را افزایش بدید . هر مقدار که دیدید با قالب سازگار شد خوبه . مثلا اگه کردید 90 دیدید بنر های تبلیغاتی از قالب زد بیرون خب باید کمش کنید ! :wink:
افزایش میدم هیچ تفاوتی نمیکنه.
#
دادا این کد رو اضافه کن
کد php:
.wrapper {
    
width85%;
    
min-width970px;
    
max-width1500px;
    
marginauto auto;


به این صورت
کد php:
.wrapper {
    
width85%;
    
min-width970px;
    
max-width1500px;
    
marginauto auto;
}

#container {
    
width80%;
    
background#FDF9F1;
    
border0px solid #e4e4e4;
    
color#000000;
    
marginauto auto;
    
padding20px;
    
text-alignright;
  -
moz-border-radius6px;
    -
webkit-border-radius6px;
    -
khtml-border-radius6px;
    
border-radius6px;
&
nbsp;/* IE 5 fix */

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر:  13369370911.png]
#
از این کد استفاده کنی فکر کنم بهتر باشه
کد php:
.wrapper {
    
width95%;
    
min-widthauto auto;
    
max-widthauto auto;
    
marginauto auto;

فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر:  13369370911.png]
#
الان این کد چه کاری انجام میده ؟ و چرا با عوض کردن درصد عرض کم نشده ؟ میشه به من یاد بدید :blush: :D :heart:
#
الان من متوجه نشدم چطور باید یه کم عرض رو بیشتر کنم؟
مغزهای بزرگ, در خصوص ایده ها صحبت می کنند
مغزهای متوسط, در مورد حوادث بحث می کنند
و مغزهای کوچک, درباره مردم
-----------------------------------------------
انجمن تخصصی بن سل
بحث و گفتگو در مورد مسائل روز ...
http://www.bensol.net
:wub:
#
درود دوست عزیز باید بری قالب ها و پوسته ها >ویرایش پوسته مورد نظر بعد ویرایش گلوبال global.css
خب باید بعد باید رو حالت پیشرفته ویرایش قرار بدی و این ای دی رو پیدا کنید
کد php:
#container}مقدار
کد php:
width:??%; 

رو مثلا 90% یا غیره تغییر بدی با سپاس:heart:
فرمان دادم تا بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد
از کوروش کبیر


[تصویر:  13369370911.png]
 
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  تغییر آیکون وضعیت انجمن TAGHDIR 1 663 ۱-۲-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Shezen
  مشکل در انجمن AIR 8 1,196 ۱-۲-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Matis
  غیر فعال کردن عضویت cwijvbx 4 772 ۲۵-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: cwijvbx
  چطور زیر انجمن ها رو تنظیم کنم TAGHDIR 1 508 ۲۴-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: ! Omid StaR !
Information چطوری عکس لگو بالای انجمن تنظیم کنم؟! TAGHDIR 3 635 ۲۲-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: senator
  یه سوال درباره هم اندازه کردن قالب با صفحه نمایش کاربر hashem_takta 11 1,280 ۲۱-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: firstboy000
  مشکل در آمار الکسا انجمن senator 1 709 ۱۹-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: Shezen
  قرار دادن کد پاپ آپ در انجمن barbod_cigari 1 550 ۱۷-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: senator
  مشکل در ظاهر کردن اواتار پسر پاییزی 1 473 ۱۵-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: ! Omid StaR !
  مشکل در بزرگ کردن اواتار در انجمن پسر پاییزی 1 460 ۱۵-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: ! Omid StaR !

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان