امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آموزش منویی کردن آمار انجمن در صفحه اصلی
#
با سلام.

اول بگم که با استفاده از : http://mybbskin.ir/Thread-آموزش-ساختن-اط...n=lastpost

دوم برای اینکار باید قالب index_boardstats را به:

کد:
<br />
<style>
.shadetabs{padding:3px 0; margin-right:0; margin-top:1px; margin-bottom:3px; font:12px tahoma; list-style-type:none; text-align:right}
.shadetabs li{display:inline; margin:0}
.shadetabs li a{text-decoration:none; position:relative; z-index:1; padding:6px 10px; margin-left:3px; border:1px solid #cacaca; color:#2d2b2b; background:white top right repeat-x; -moz-border-radius-topleft:7px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -moz-border-radius-topright:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-bottomleft:0px; -webkit-border-bottom-left-radius:0px; -moz-border-radius-bottomright:0px; -webkit-border-bottom-right-radius:0px}
.shadetabs li a:visited{color:#2d2b2b}
.shadetabs li a:hover{text-decoration:underline; color:#2d2b2b}
.shadetabs li a.selected{ position:relative; top:0px}
.shadetabs li a.selected{ background-image:url(/shadeactive.gif); border-bottom-color:white}
.shadetabs li a.selected:hover{ text-decoration:none}
</style>
<script type="text/javascript">
function ddtabcontent(tabinterfaceid){
this.tabinterfaceid=tabinterfaceid //ID of Tab Menu main container
this.tabs=document.getElementById(tabinterfaceid).getElementsByTagName("a") //Get all tab links within container
this.enabletabpersistence=true
this.hottabspositions=[] //Array to store position of tabs that have a "rel" attr defined, relative to all tab links, within container
this.currentTabIndex=0 //Index of currently selected hot tab (tab with sub content) within hottabspositions[] array
this.subcontentids=[] //Array to store ids of the sub contents ("rel" attr values)
this.revcontentids=[] //Array to store ids of arbitrary contents to expand/contact as well ("rev" attr values)
this.selectedClassTarget="link" //keyword to indicate which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
}
ddtabcontent.getCookie=function(Name){
var re=new RegExp(Name+"=[^;]+", "i"); //construct RE to search for target name/value pair
if (document.cookie.match(re)) //if cookie found
return document.cookie.match(re)[0].split("=")[1] //return its value
return ""
}
ddtabcontent.setCookie=function(name, value){
document.cookie = name+"="+value+";path=/" //cookie value is domain wide (path=/)
}
ddtabcontent.prototype={
expandit:function(tabid_or_position){ //PUBLIC function to select a tab either by its ID or position(int) within its peers
this.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
var tabref=""
try{
if (typeof tabid_or_position=="string" && document.getElementById(tabid_or_position).getAttribute("rel")) //if specified tab contains "rel" attr
tabref=document.getElementById(tabid_or_position)
else if (parseInt(tabid_or_position)!=NaN && this.tabs[tabid_or_position].getAttribute("rel")) //if specified tab contains "rel" attr
tabref=this.tabs[tabid_or_position]
}
catch(err){alert("Invalid Tab ID or position entered!")}
if (tabref!="") //if a valid tab is found based on function parameter
this.expandtab(tabref) //expand this tab
},
cycleit:function(dir, autorun){ //PUBLIC function to move foward or backwards through each hot tab (tabinstance.cycleit('foward/back') )
if (dir=="next"){
var currentTabIndex=(this.currentTabIndex<this.hottabspositions.length-1)? this.currentTabIndex+1 : 0
}
else if (dir=="prev"){
var currentTabIndex=(this.currentTabIndex>0)? this.currentTabIndex-1 : this.hottabspositions.length-1
}
if (typeof autorun=="undefined") //if cycleit() is being called by user, versus autorun() function
this.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[currentTabIndex]])
},
setpersist:function(bool){ //PUBLIC function to toggle persistence feature
this.enabletabpersistence=bool
},
setselectedClassTarget:function(objstr){ //PUBLIC function to set which target element to assign "selected" CSS class ("linkparent" or "link")
this.selectedClassTarget=objstr || "link"
},
getselectedClassTarget:function(tabref){ //Returns target element to assign "selected" CSS class to
return (this.selectedClassTarget==("linkparent".toLowerCase()))? tabref.parentNode : tabref
},
urlparamselect:function(tabinterfaceid){
var result=window.location.search.match(new RegExp(tabinterfaceid+"=(\\d+)", "i")) //check for "?tabinterfaceid=2" in URL
return (result==null)? null : parseInt(RegExp.$1) //returns null or index, where index (int) is the selected tab's index
},
expandtab:function(tabref){
var subcontentid=tabref.getAttribute("rel") //Get id of subcontent to expand
//Get "rev" attr as a string of IDs in the format ",john,george,trey,etc," to easily search through
var associatedrevids=(tabref.getAttribute("rev"))? ","+tabref.getAttribute("rev").replace(/s+/, "")+"," : ""
this.expandsubcontent(subcontentid)
this.expandrevcontent(associatedrevids)
for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){ //Loop through all tabs, and assign only the selected tab the CSS class "selected"
this.getselectedClassTarget(this.tabs[i]).className=(this.tabs[i].getAttribute("rel")==subcontentid)? "selected" : ""
}
if (this.enabletabpersistence) //if persistence enabled, save selected tab position(int) relative to its peers
ddtabcontent.setCookie(this.tabinterfaceid, tabref.tabposition)
this.setcurrenttabindex(tabref.tabposition) //remember position of selected tab within hottabspositions[] array
},
expandsubcontent:function(subcontentid){
for (var i=0; i<this.subcontentids.length; i++){
var subcontent=document.getElementById(this.subcontentids[i]) //cache current subcontent obj (in for loop)
subcontent.style.display=(subcontent.id==subcontentid)? "block" : "none" //"show" or hide sub content based on matching id attr value
}
},
expandrevcontent:function(associatedrevids){
var allrevids=this.revcontentids
for (var i=0; i<allrevids.length; i++){ //Loop through rev attributes for all tabs in this tab interface
//if any values stored within associatedrevids matches one within allrevids, expand that DIV, otherwise, contract it
document.getElementById(allrevids[i]).style.display=(associatedrevids.indexOf(","+allrevids[i]+",")!=-1)? "block" : "none"
}
},
setcurrenttabindex:function(tabposition){ //store current position of tab (within hottabspositions[] array)
for (var i=0; i<this.hottabspositions.length; i++){
if (tabposition==this.hottabspositions[i]){
this.currentTabIndex=i
break
}
}
},
autorun:function(){ //function to auto cycle through and select tabs based on a set interval
this.cycleit('next', true)
},
cancelautorun:function(){
if (typeof this.autoruntimer!="undefined")
clearInterval(this.autoruntimer)
},
init:function(automodeperiod){
var persistedtab=ddtabcontent.getCookie(this.tabinterfaceid) //get position of persisted tab (applicable if persistence is enabled)
var selectedtab=-1 //Currently selected tab index (-1 meaning none)
var selectedtabfromurl=this.urlparamselect(this.tabinterfaceid) //returns null or index from: tabcontent.htm?tabinterfaceid=index
this.automodeperiod=automodeperiod || 0
for (var i=0; i<this.tabs.length; i++){
this.tabs[i].tabposition=i //remember position of tab relative to its peers
if (this.tabs[i].getAttribute("rel")){
var tabinstance=this
this.hottabspositions[this.hottabspositions.length]=i //store position of "hot" tab ("rel" attr defined) relative to its peers
this.subcontentids[this.subcontentids.length]=this.tabs[i].getAttribute("rel") //store id of sub content ("rel" attr value)
this.tabs[i].onclick=function(){
tabinstance.expandtab(this)
tabinstance.cancelautorun() //stop auto cycling of tabs (if running)
return false
}
if (this.tabs[i].getAttribute("rev")){ //if "rev" attr defined, store each value within "rev" as an array element
this.revcontentids=this.revcontentids.concat(this.tabs[i].getAttribute("rev").split(/s*,s*/))
}
if (selectedtabfromurl==i || this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && parseInt(persistedtab)==i || !this.enabletabpersistence && selectedtab==-1 && this.getselectedClassTarget(this.tabs[i]).className=="selected"){
selectedtab=i //Selected tab index, if found
}
}
} //END for loop
if (selectedtab!=-1) //if a valid default selected tab index is found
this.expandtab(this.tabs[selectedtab]) //expand selected tab (either from URL parameter, persistent feature, or class="selected" class)
else //if no valid default selected index found
this.expandtab(this.tabs[this.hottabspositions[0]]) //Just select first tab that contains a "rel" attr
if (parseInt(this.automodeperiod)>500 && this.hottabspositions.length>1){
this.autoruntimer=setInterval(function(){tabinstance.autorun()}, this.automodeperiod)
}
} //END int() function
}
</script>
<ul id="countrytabs" class="shadetabs">
<li><a class="shadetabs" href="#" rel="country1">افراد آنلاین</a></li>
<li><a href="#" rel="country2" class="shadetabs">متولدین امروز</a></li>
<li><a class="selected" href="#" rel="country3">آمار</a></li>
</ul>
<div style="border: 1px solid rgb(202, 202, 202); margin-bottom: 0em; padding: 10px 15px 15px 10px; border-radius: 7px 0px 7px 7px;">
<div style="display: none;" id="country1" class="tabcontent">
<br>
{$whosonline}
</div>
<div style="display: none;" id="country2" class="tabcontent">
<br>
{$birthdays}
</div>
<div style="display: none;" id="country3" class="tabcontent">
<br>
{$forumstats}
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var countries=new ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist(true)
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()
</script>
<script type="text/javascript">
var mypets=new ddtabcontent("pettabs")
mypets.setpersist(true)
mypets.setselectedClassTarget("link")
mypets.init(2000)
</script><br />

قالب index_birthdays را به :

کد:
<span class="smalltext">{$bdays}</span></td>

قالب index_stats را به:

کد:
<span class="smalltext">
{$lang->stats_posts_threads}<br />
{$lang->stats_numusers}<br />
{$lang->stats_newestuser}<br />
{$lang->stats_mostonline}
</span>
و قالب index_whosonline را به :
کد:
<span class="smalltext"><strong>{$lang->whos_online}</strong> [<a href="online.php">{$lang->complete_list}</a>]</span>
<br />
<span class="smalltext">{$lang->online_note}<br />{$onlinemembers}</span>
تبدیل کنید..
[تصویر:  home.png]نمونه:    
[مهم] قوانین مای بی بی اسکین
[ویژه] همکاری با تیم مای بی بی اسکین

ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست...

لطفا به هیچ وجه از مدیران در پیام خصوصی درخواست کمک نکنید و یا سوال نپرسید.
#
من از کد استفاده کردم ولی افراد آنلاین رو نمایش نمی ده
خدا زیباست
زیبا می آفریند
هستی زیباست
زیبایی را دوست دارم
http://apadana.xzn.ir
هر کی به اینجا رفت و دلش شکست مای بی بی اسکینی ها رو دعا کنه
http://www.razavi.tv
#
سلام

کدها درسته من تست کردم . لطفا قبل از جایگزینی از کدهای قبلیتون کپی بگیرید و اینکه کدهای جدید رو قبل از پیست در ویرایشگر مای بی بی در نت پد پیست کنید بعد کپی کنید .
#
منم 2 بار همین کار رو کردم، کادر بندی هم ایجاد شد، ولی آمار رو نشون نمی داد، منم برگردوندم به حالت قبل
خدا زیباست
زیبا می آفریند
هستی زیباست
زیبایی را دوست دارم
http://apadana.xzn.ir
هر کی به اینجا رفت و دلش شکست مای بی بی اسکینی ها رو دعا کنه
http://www.razavi.tv
#
من تست کردم عزیز سالم هستش :heart: :Z2z:
#
چرا داد می زنی خو؟
الان یه بار دیگه تست می کنم ولی فک نکنم برا من کار کنح
وولا
با این نوناشون
خدا زیباست
زیبا می آفریند
هستی زیباست
زیبایی را دوست دارم
http://apadana.xzn.ir
هر کی به اینجا رفت و دلش شکست مای بی بی اسکینی ها رو دعا کنه
http://www.razavi.tv
#
اضافه کرد اما توی کادرش خالیه
اعضای آنلاین رو نمایش نمی ده
یه سوال
این کدها رو باید جایگزین کنم دیگه؟ درسته؟
خدا زیباست
زیبا می آفریند
هستی زیباست
زیبایی را دوست دارم
http://apadana.xzn.ir
هر کی به اینجا رفت و دلش شکست مای بی بی اسکینی ها رو دعا کنه
http://www.razavi.tv
#
بله . این کدها رو باید جایگزین قبلی ها کنید
#
[b]f.gh1372عزیز من اومدم انجمن شما
اونجا هم افراد آنلاین رو نشون نمی داد
پس چی می گی کار می کنه؟
[/b]
خدا زیباست
زیبا می آفریند
هستی زیباست
زیبایی را دوست دارم
http://apadana.xzn.ir
هر کی به اینجا رفت و دلش شکست مای بی بی اسکینی ها رو دعا کنه
http://www.razavi.tv
#
برادر من !!! چی کار نمیکنه !! اینم شاتش !! دیگه از این واضح تر !!! [تصویر:  shocked.png] یه چیزی !! فکر کنم با این استایل افراد آنلاین برای مهمان نمایش داده نمیشه ! من امتحان کردم ! [تصویر:  grin.png]
[تصویر:  1.jpg]
 
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  آموزش ایجاد امضا به سبک های مختلف SheRvin 17 6,864 امروز
آخرین ارسال: Akipilosrow
  آموزش قرار دادن بنر به شکل وبلاگ های بلاگفا Hossein121 8 6,494 ۹-۱۰-۱۳۹۶
آخرین ارسال: Justcit
  رنگی کردن اسم آخرین ارسال کننده در یک انجمن SheRvin 12 2,967 ۶-۱۰-۱۳۹۶
آخرین ارسال: Justcit
  آموزش ساخت پرچم ایران ( متحرک ) SheRvin 4 3,687 ۴-۱۰-۱۳۹۶
آخرین ارسال: Justcit
  آموزش کامل انتقال انجمن مای بی بی Tofighii 9 2,623 ۳-۱۰-۱۳۹۶
آخرین ارسال: Justcit
  آموزش قرار دادن آخرین ارسالی های انجمن های Mybb در وب سایت SheRvin 17 4,393 ۳-۱۰-۱۳۹۶
آخرین ارسال: Justcit
  آموزش اضافه کردن آیکون اختصاصی به هر انجمن (بدون پلاگین) senator 1 898 ۲۹-۱-۱۳۹۳
آخرین ارسال: ! Omid StaR !
  اموزش غیر فعال کردن صفحه خوش امد گویی ! Omid StaR ! 1 1,195 ۲۸-۱۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: ᗩm!RH♥SsE!N
  آموزش قفل کردن کلیک راست برا جلوگیری ار کپی کردن مطالب SheRvin 11 3,010 ۲۷-۱۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: ᗩm!RH♥SsE!N
  آموزش بستن انجمن در مای بی بیMYBB SheRvin 2 1,746 ۱۰-۱۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: ! Omid StaR !

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان