امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آخرین ارسالی ها
#
سلام
دوستان من یه همچین ماژول میخوام واسه ما بیبی
http://www.webhostingtalk.ir/search.php?...id=1452096
کسی داره؟
Sadegh kchz
#
درود

لطفا ادرس سایتتونو تصحیح کنید در امضا

درضمن لینک خراب است ...پس از ورود این داده می شود:نقل قول: جست و جوی شما نتیجه ای نداشت . لطفا " با واژه های دیگر مجددا جست و جو کنید
#
بالای انجمن نوشته آخرین ارسالی ها
یه همچیت چیزی
Sadegh kchz
#
برای خود مای بی بی که چندین مورد داریم

فقط متحرک یا ثابت؟

برای خود Mybb?
#
ثابت اگه باشه
Sadegh kchz
#
خوب فایل search.php را باز کن و کد هاش رو به کدهای زیر تغییر بده:
کد:
<?php
/**
* MyBB 1.6
* Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
*
* Website: http://mybb.com
* License: http://mybb.com/about/license
*
* $Id: search.php 5828 2012-05-08 16:06:16Z Tomm $
*/


define("IN_MYBB", 1);
define("IGNORE_CLEAN_VARS", "sid");
define('THIS_SCRIPT', 'search.php');

$templatelist = "search,forumdisplay_thread_gotounread,search_results_threads_thread,search_resul​ts_threads,search_results_posts,search_results_posts_post";
$templatelist .= ",multipage_nextpage,multipage_page_current,multipage_page,multipage_start,multip​age_end,multipage,forumdisplay_thread_multipage_more,forumdisplay_thread_multipa​ge_page,forumdisplay_thread_multipage";
$templatelist .= ",search_results_posts_inlinecheck,search_results_posts_nocheck,search_results_th​reads_inlinecheck,search_results_threads_nocheck,search_results_inlinemodcol,sea​rch_results_posts_inlinemoderation_custom_tool,search_results_posts_inlinemodera​tion_custom,search_results_posts_inlinemoderation,search_results_threads_inlinem​oderation_custom_tool,search_results_threads_inlinemoderation_custom,search_resu​lts_threads_inlinemoderation,search_orderarrow,search_moderator_options";
$templatelist .= ",forumdisplay_thread_attachment_count,forumdisplay_threadlist_inlineedit_js,sear​ch_threads_inlinemoderation_selectall";
require_once "./global.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_post.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/functions_search.php";
require_once MYBB_ROOT."inc/class_parser.php";
$parser = new postParser;

// Load global language phrases
$lang->load("search");

add_breadcrumb($lang->nav_search, "search.php");

switch($mybb->input['action'])
{
    case "results":
        add_breadcrumb($lang->nav_results);
        break;
    default:
        break;
}

if($mybb->usergroup['cansearch'] == 0)
{
    error_no_permission();
}

$now = TIME_NOW;
$mybb->input['keywords'] = trim($mybb->input['keywords']);

$limitsql = "";
if(intval($mybb->settings['searchhardlimit']) > 0)
{
    $limitsql = "ORDER BY t.dateline DESC LIMIT ".intval($mybb->settings['searchhardlimit']);
}

if($mybb->input['action'] == "results")
{
    $sid = $db->escape_string($mybb->input['sid']);
    $query = $db->simple_select("searchlog", "*", "sid='$sid'");
    $search = $db->fetch_array($query);

    if(!$search['sid'])
    {
        error($lang->error_invalidsearch);
    }

    $plugins->run_hooks("search_results_start");

    // Decide on our sorting fields and sorting order.
    $order = my_strtolower(htmlspecialchars($mybb->input['order']));
    $sortby = my_strtolower(htmlspecialchars($mybb->input['sortby']));

    switch($sortby)
    {
        case "replies":
            $sortfield = "t.replies";
            break;
        case "views":
            $sortfield = "t.views";
            break;
        case "subject":
            if($search['resulttype'] == "threads")
            {
                $sortfield = "t.subject";
            }
            else
            {
                $sortfield = "p.subject";
            }
            break;
        case "forum":
            $sortfield = "t.fid";
            break;
        case "starter":
            if($search['resulttype'] == "threads")
            {
                $sortfield = "t.username";
            }
            else
            {
                $sortfield = "p.username";
            }
            break;
        case "lastpost":
        default:
            if($search['resulttype'] == "threads")
            {
                $sortfield = "t.lastpost";
                $sortby = "lastpost";
            }
            else
            {
                $sortfield = "p.dateline";
                $sortby = "dateline";
            }
            break;
    }
    
    if($order != "asc")
    {
        $order = "desc";
        $oppsortnext = "asc";
        $oppsort = $lang->asc;
    }
    else
    {
        $oppsortnext = "desc";
        $oppsort = $lang->desc;        
    }
    
    if(!$mybb->settings['threadsperpage'])
    {
        $mybb->settings['threadsperpage'] = 20;
    }

    // Work out pagination, which page we're at, as well as the limits.
    $perpage = $mybb->settings['threadsperpage'];
    $page = intval($mybb->input['page']);
    if($page > 0)
    {
        $start = ($page-1) * $perpage;
    }
    else
    {
        $start = 0;
        $page = 1;
    }
    $end = $start + $perpage;
    $lower = $start+1;
    $upper = $end;
    
    // Work out if we have terms to highlight
    $highlight = "";
    if($search['keywords'])
    {
        if($mybb->settings['seourls'] == "yes" || ($mybb->settings['seourls'] == "auto" && $_SERVER['SEO_SUPPORT'] == 1))
        {
            $highlight = "?highlight=".urlencode($search['keywords']);
        }
        else
        {
            $highlight = "&amp;highlight=".urlencode($search['keywords']);
        }
    }

    $sorturl = "search.php?action=results&amp;sid={$sid}";
    $thread_url = "";
    $post_url = "";
    
    eval("\$orderarrow['$sortby'] = \"".$templates->get("search_orderarrow")."\";");

    // Read some caches we will be using
    $forumcache = $cache->read("forums");
    $icon_cache = $cache->read("posticons");

    $threads = array();

    if($mybb->user['uid'] == 0)
    {
        // Build a forum cache.
        $query = $db->query("
            SELECT fid
            FROM ".TABLE_PREFIX."forums
            WHERE active != 0
            ORDER BY pid, disporder
        ");
        
        $forumsread = my_unserialize($mybb->cookies['mybb']['forumread']);
    }
    else
    {
        // Build a forum cache.
        $query = $db->query("
            SELECT f.fid, fr.dateline AS lastread
            FROM ".TABLE_PREFIX."forums f
            LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."forumsread fr ON (fr.fid=f.fid AND fr.uid='{$mybb->user['uid']}')
            WHERE f.active != 0
            ORDER BY pid, disporder
        ");
    }

    while($forum = $db->fetch_array($query))
    {
        if($mybb->user['uid'] == 0)
        {
            if($forumsread[$forum['fid']])
            {
                $forum['lastread'] = $forumsread[$forum['fid']];
            }
        }
        $readforums[$forum['fid']] = $forum['lastread'];
    }
    $fpermissions = forum_permissions();
    
    // Inline Mod Column for moderators
    $inlinemodcol = $inlinecookie = '';
    $is_mod = $is_supermod = false;
    if($mybb->usergroup['issupermod'])
    {
        $is_supermod = true;
    }
    if($is_supermod || is_moderator())
    {
        eval("\$inlinemodcol = \"".$templates->get("search_results_inlinemodcol")."\";");
        $inlinecookie = "inlinemod_search".$sid;
        $inlinecount = 0;
        $is_mod = true;
        $return_url = 'search.php?'.htmlspecialchars_uni($_SERVER['QUERY_STRING']);
    }

    // Show search results as 'threads'
    if($search['resulttype'] == "threads")
    {
        $threadcount = 0;
        
        // Moderators can view unapproved threads
        $query = $db->simple_select("moderators", "fid", "(id='{$mybb->user['uid']}' AND isgroup='0') OR (id='{$mybb->user['usergroup']}' AND isgroup='1')");
        if($mybb->usergroup['issupermod'] == 1)
        {
            // star moderators (and admins)
            $unapproved_where = "t.visible>-1";
        }
        elseif($db->num_rows($query))
        {
            // Normal moderators
            $moderated_forums = '0';
            while($forum = $db->fetch_array($query))
            {
                $moderated_forums .= ','.$forum['fid'];
            }
            $unapproved_where = "(t.visible>0 OR (t.visible=0 AND t.fid IN ({$moderated_forums})))";
        }
        else
        {
            // Normal users
            $unapproved_where = 't.visible>0';
        }
        
        // If we have saved WHERE conditions, execute them
        if($search['querycache'] != "")
        {
            $where_conditions = $search['querycache'];
            $query = $db->simple_select("threads t", "t.tid", $where_conditions. " AND {$unapproved_where} AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' {$limitsql}");
            while($thread = $db->fetch_array($query))
            {
                $threads[$thread['tid']] = $thread['tid'];
                $threadcount++;
            }
            // Build our list of threads.
            if($threadcount > 0)
            {
                $search['threads'] = implode(",", $threads);
            }
            // No results.
            else
            {
                error($lang->error_nosearchresults);
            }
            $where_conditions = "t.tid IN (".$search['threads'].")";
        }
        // This search doesn't use a query cache, results stored in search table.
        else
        {
            $where_conditions = "t.tid IN (".$search['threads'].")";
            $query = $db->simple_select("threads t", "COUNT(t.tid) AS resultcount", $where_conditions. " AND {$unapproved_where} AND t.closed NOT LIKE 'moved|%' {$limitsql}");
            $count = $db->fetch_array($query);

            if(!$count['resultcount'])
            {
                error($lang->error_nosearchresults);
            }
            $threadcount = $count['resultcount'];
        }
        
        $permsql = "";
        $onlyusfids = array();
        
        // Check group permissions if we can't view threads not started by us
        $group_permissions = forum_permissions();
        foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
        {
            if($forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
            {
                $onlyusfids[] = $fid;
            }
        }
        if(!empty($onlyusfids))
        {
            $permsql .= "AND ((t.fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND t.uid='{$mybb->user['uid']}') OR t.fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
        }
    
        $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
        if($unsearchforums)
        {
            $permsql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";
        }
        $inactiveforums = get_inactive_forums();
        if($inactiveforums)
        {
            $permsql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";
        }
        
        // Begin selecting matching threads, cache them.
        $sqlarray = array(
            'order_by' => $sortfield,
            'order_dir' => $order,
            'limit_start' => $start,
            'limit' => $perpage
        );
        $query = $db->query("
            SELECT t.*, u.username AS userusername, p.displaystyle AS threadprefix
            FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
            LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=t.uid)
            LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."threadprefixes p ON (p.pid=t.prefix)
            WHERE $where_conditions AND {$unapproved_where} {$permsql} AND t.closed NOT LIKE 'moved|%'
            ORDER BY $sortfield $order
            LIMIT $start, $perpage
        ");
        $thread_cache = array();
        while($thread = $db->fetch_array($query))
        {
            $thread_cache[$thread['tid']] = $thread;
        }
        $thread_ids = implode(",", array_keys($thread_cache));
        
        if(empty($thread_ids))
        {
            error($lang->error_nosearchresults);
        }

        // Fetch dot icons if enabled
        if($mybb->settings['dotfolders'] != 0 && $mybb->user['uid'] && $thread_cache)
        {
            $query = $db->simple_select("posts", "DISTINCT tid,uid", "uid='".$mybb->user['uid']."' AND tid IN(".$thread_ids.")");
            while($thread = $db->fetch_array($query))
            {
                $thread_cache[$thread['tid']]['dot_icon'] = 1;
            }
        }

        // Fetch the read threads.
        if($mybb->user['uid'] && $mybb->settings['threadreadcut'] > 0)
        {
            $query = $db->simple_select("threadsread", "tid,dateline", "uid='".$mybb->user['uid']."' AND tid IN(".$thread_ids.")");
            while($readthread = $db->fetch_array($query))
            {
                $thread_cache[$readthread['tid']]['lastread'] = $readthread['dateline'];
            }
        }

        if(!$mybb->settings['maxmultipagelinks'])
        {
            $mybb->settings['maxmultipagelinks'] = 5;
        }

        foreach($thread_cache as $thread)
        {
            $bgcolor = alt_trow();
            $folder = '';
            $prefix = '';
            
            // Unapproved colour
            if(!$thread['visible'])
            {
                $bgcolor = 'trow_shaded';
            }

            if($thread['userusername'])
            {
                $thread['username'] = $thread['userusername'];
            }
            $thread['profilelink'] = build_profile_link($thread['username'], $thread['uid']);
            
            // If this thread has a prefix, insert a space between prefix and subject
            if($thread['prefix'] != 0)
            {
                $thread['threadprefix'] .= '&nbsp;';
            }
            
            $thread['subject'] = $parser->parse_badwords($thread['subject']);
            $thread['subject'] = htmlspecialchars_uni($thread['subject']);

            if($icon_cache[$thread['icon']])
            {
                $posticon = $icon_cache[$thread['icon']];
                $icon = "<img src=\"".$posticon['path']."\" alt=\"".$posticon['name']."\" />";
            }
            else
            {
                $icon = "&nbsp;";
            }
            if($thread['poll'])
            {
                $prefix = $lang->poll_prefix;
            }
                
            // Determine the folder
            $folder = '';
            $folder_label = '';
            if($thread['dot_icon'])
            {
                $folder = "dot_";
                $folder_label .= $lang->icon_dot;
            }
            $gotounread = '';
            $isnew = 0;
            $donenew = 0;
            $last_read = 0;
            
            if($mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $mybb->user['uid'])
            {
                $forum_read = $readforums[$thread['fid']];
            
                $read_cutoff = TIME_NOW-$mybb->settings['threadreadcut']*60*60*24;
                if($forum_read == 0 || $forum_read < $read_cutoff)
                {
                    $forum_read = $read_cutoff;
                }
            }
            else
            {
                $forum_read = $forumsread[$thread['fid']];
            }
            
            if($mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $mybb->user['uid'] && $thread['lastpost'] > $forum_read)
            {
                if($thread['lastread'])
                {
                    $last_read = $thread['lastread'];
                }
                else
                {
                    $last_read = $read_cutoff;
                }
            }
            else
            {
                $last_read = my_get_array_cookie("threadread", $thread['tid']);
            }
    
            if($forum_read > $last_read)
            {
                $last_read = $forum_read;
            }

            if($thread['lastpost'] > $last_read && $last_read)
            {
                $folder .= "new";
                $new_class = "subject_new";
                $folder_label .= $lang->icon_new;
                $thread['newpostlink'] = get_thread_link($thread['tid'], 0, "newpost").$highlight;
                eval("\$gotounread = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_gotounread")."\";");
                $unreadpost = 1;
            }
            else
            {
                $new_class = 'subject_old';
                $folder_label .= $lang->icon_no_new;
            }

            if($thread['replies'] >= $mybb->settings['hottopic'] || $thread['views'] >= $mybb->settings['hottopicviews'])
            {
                $folder .= "hot";
                $folder_label .= $lang->icon_hot;
            }
            if($thread['closed'] == 1)
            {
                $folder .= "lock";
                $folder_label .= $lang->icon_lock;
            }
            $folder .= "folder";
            
            if(!$mybb->settings['postsperpage'])
            {
                $mybb->settings['postperpage'] = 20;
            }

            $thread['pages'] = 0;
            $thread['multipage'] = '';
            $threadpages = '';
            $morelink = '';
            $thread['posts'] = $thread['replies'] + 1;
            if(is_moderator($thread['fid']))
            {
                $thread['posts'] += $thread['unapprovedposts'];
            }
            if($thread['posts'] > $mybb->settings['postsperpage'])
            {
                $thread['pages'] = $thread['posts'] / $mybb->settings['postsperpage'];
                $thread['pages'] = ceil($thread['pages']);
                if($thread['pages'] > $mybb->settings['maxmultipagelinks'])
                {
                    $pagesstop = $mybb->settings['maxmultipagelinks'] - 1;
                    $page_link = get_thread_link($thread['tid'], $thread['pages']).$highlight;
                    eval("\$morelink = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_multipage_more")."\";");
                }
                else
                {
                    $pagesstop = $thread['pages'];
                }
                for($i = 1; $i <= $pagesstop; ++$i)
                {
                    $page_link = get_thread_link($thread['tid'], $i).$highlight;
                    eval("\$threadpages .= \"".$templates->get("forumdisplay_thread_multipage_page")."\";");
                }
                eval("\$thread['multipage'] = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_multipage")."\";");
            }
            else
            {
                $threadpages = '';
                $morelink = '';
                $thread['multipage'] = '';
            }
            $lastpostdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $thread['lastpost']);
            $lastposttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $thread['lastpost']);
            $lastposter = $thread['lastposter'];
            $thread['lastpostlink'] = get_thread_link($thread['tid'], 0, "lastpost");
            $lastposteruid = $thread['lastposteruid'];
            $thread_link = get_thread_link($thread['tid']);

            // Don't link to guest's profiles (they have no profile).
            if($lastposteruid == 0)
            {
                $lastposterlink = $lastposter;
            }
            else
            {
                $lastposterlink = build_profile_link($lastposter, $lastposteruid);
            }

            $thread['replies'] = my_number_format($thread['replies']);
            $thread['views'] = my_number_format($thread['views']);

            if($forumcache[$thread['fid']])
            {
                $thread['forumlink'] = "<a href=\"".get_forum_link($thread['fid'])."\">".$forumcache[$thread['fid']]['name']."</a>";
            }
            else
            {
                $thread['forumlink'] = "";
            }

            // If this user is the author of the thread and it is not closed or they are a moderator, they can edit
            if(($thread['uid'] == $mybb->user['uid'] && $thread['closed'] != 1 && $mybb->user['uid'] != 0 && $fpermissions[$thread['fid']]['caneditposts'] == 1) || is_moderator($thread['fid'], "caneditposts"))
            {
                $inline_edit_class = "subject_editable";
            }
            else
            {
                $inline_edit_class = "";
            }
            $load_inline_edit_js = 1;

            // If this thread has 1 or more attachments show the papperclip
            if($thread['attachmentcount'] > 0)
            {
                if($thread['attachmentcount'] > 1)
                {
                    $attachment_count = $lang->sprintf($lang->attachment_count_multiple, $thread['attachmentcount']);
                }
                else
                {
                    $attachment_count = $lang->attachment_count;
                }

                eval("\$attachment_count = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_attachment_count")."\";");
            }
            else
            {
                $attachment_count = '';
            }

            $inline_edit_tid = $thread['tid'];
            
            // Inline thread moderation
            $inline_mod_checkbox = '';
            if($is_supermod || is_moderator($thread['fid']))
            {
                eval("\$inline_mod_checkbox = \"".$templates->get("search_results_threads_inlinecheck")."\";");
            }
            elseif($is_mod)
            {
                eval("\$inline_mod_checkbox = \"".$templates->get("search_results_threads_nocheck")."\";");
            }

            $plugins->run_hooks("search_results_thread");
            eval("\$results .= \"".$templates->get("search_results_threads_thread")."\";");
        }
        if(!$results)
        {
            error($lang->error_nosearchresults);
        }
        else
        {
            if($load_inline_edit_js == 1)
            {
                eval("\$inline_edit_js = \"".$templates->get("forumdisplay_threadlist_inlineedit_js")."\";");
            }
        }
        $multipage = multipage($threadcount, $perpage, $page, "search.php?action=results&amp;sid=$sid&amp;sortby=$sortby&amp;order=$order&amp;uid=".$mybb->input['uid']);
        if($upper > $threadcount)
        {
            $upper = $threadcount;
        }
        
        // Inline Thread Moderation Options
        if($is_mod)
        {
            // If user has moderation tools available, prepare the Select All feature
            $lang->page_selected = $lang->sprintf($lang->page_selected, count($thread_cache));
            $lang->all_selected = $lang->sprintf($lang->all_selected, intval($threadcount));
            $lang->select_all = $lang->sprintf($lang->select_all, intval($threadcount));
            eval("\$selectall = \"".$templates->get("search_threads_inlinemoderation_selectall")."\";");
            
            $customthreadtools = '';
            switch($db->type)
            {
                case "pgsql":
                case "sqlite":
                    $query = $db->simple_select("modtools", "tid, name", "type='t' AND (','||forums||',' LIKE '%,-1,%' OR forums='')");
                    break;
                default:
                    $query = $db->simple_select("modtools", "tid, name", "type='t' AND (CONCAT(',',forums,',') LIKE '%,-1,%' OR forums='')");
            }
            
            while($tool = $db->fetch_array($query))
            {
                eval("\$customthreadtools .= \"".$templates->get("search_results_threads_inlinemoderation_custom_tool")."\";");
            }
            // Build inline moderation dropdown
            if(!empty($customthreadtools))
            {
                eval("\$customthreadtools = \"".$templates->get("search_results_threads_inlinemoderation_custom")."\";");
            }
            eval("\$inlinemod = \"".$templates->get("search_results_threads_inlinemoderation")."\";");
        }
        
        $plugins->run_hooks("search_results_end");
        
        eval("\$searchresults = \"".$templates->get("search_results_threads")."\";");
        output_page($searchresults);
    }
    else // Displaying results as posts
    {
        if(!$search['posts'])
        {
            error($lang->error_nosearchresults);
        }
        
        $postcount = 0;
        
        // Moderators can view unapproved threads
        $query = $db->simple_select("moderators", "fid", "(id='{$mybb->user['uid']}' AND isgroup='0') OR (id='{$mybb->user['usergroup']}' AND isgroup='1')");
        if($mybb->usergroup['issupermod'] == 1)
        {
            // star moderators (and admins)
            $p_unapproved_where = "visible >= 0";
            $t_unapproved_where = "visible < 0";
        }
        elseif($db->num_rows($query))
        {
            // Normal moderators
            $moderated_forums = '0';
            while($forum = $db->fetch_array($query))
            {
                $moderated_forums .= ','.$forum['fid'];
                $test_moderated_forums[$forum['fid']] = $forum['fid'];
            }
            $p_unapproved_where = "visible >= 0";
            $t_unapproved_where = "visible < 0 AND fid NOT IN ({$moderated_forums})";
        }
        else
        {
            // Normal users
            $p_unapproved_where = 'visible=1';
            $t_unapproved_where = 'visible < 1';
        }    
        
        $post_cache_options = array();
        if(intval($mybb->settings['searchhardlimit']) > 0)
        {
            $post_cache_options['limit'] = intval($mybb->settings['searchhardlimit']);
        }
        
        if(strpos($sortfield, 'p.') !== false)
        {
            $post_cache_options['order_by'] = str_replace('p.', '', $sortfield);
            $post_cache_options['order_dir'] = $order;
        }

        $tids = array();
        $pids = array();
        // Make sure the posts we're viewing we have permission to view.
        $query = $db->simple_select("posts", "pid, tid", "pid IN(".$db->escape_string($search['posts']).") AND {$p_unapproved_where}", $post_cache_options);
        while($post = $db->fetch_array($query))
        {
            $pids[$post['pid']] = $post['tid'];
            $tids[$post['tid']][$post['pid']] = $post['pid'];
        }
        
        if(!empty($pids))
        {
            $temp_pids = array();

            // Check the thread records as well. If we don't have permissions, remove them from the listing.
            $query = $db->simple_select("threads", "tid", "tid IN(".$db->escape_string(implode(',', $pids)).") AND ({$t_unapproved_where} OR closed LIKE 'moved|%')");
            while($thread = $db->fetch_array($query))
            {
                if(array_key_exists($thread['tid'], $tids) != false)
                {
                    $temp_pids = $tids[$thread['tid']];
                    foreach($temp_pids as $pid)
                    {
                        unset($pids[$pid]);
                        unset($tids[$thread['tid']]);
                    }
                }
            }
            unset($temp_pids);
        }
    
        // Declare our post count
        $postcount = count($pids);
        
        if(!$postcount)
        {
            error($lang->error_nosearchresults);
        }
        
        // And now we have our sanatized post list
        $search['posts'] = implode(',', array_keys($pids));
        
        $tids = implode(",", array_keys($tids));
        
        // Read threads
        if($mybb->user['uid'] && $mybb->settings['threadreadcut'] > 0)
        {
            $query = $db->simple_select("threadsread", "tid, dateline", "uid='".$mybb->user['uid']."' AND tid IN(".$db->escape_string($tids).")");
            while($readthread = $db->fetch_array($query))
            {
                $readthreads[$readthread['tid']] = $readthread['dateline'];
            }
        }

        $dot_icon = array();
        if($mybb->settings['dotfolders'] != 0 && $mybb->user['uid'] != 0)
        {
            $query = $db->simple_select("posts", "DISTINCT tid,uid", "uid='".$mybb->user['uid']."' AND tid IN(".$db->escape_string($tids).")");
            while($post = $db->fetch_array($query))
            {
                $dot_icon[$post['tid']] = true;
            }
        }

        $query = $db->query("
            SELECT p.*, u.username AS userusername, t.subject AS thread_subject, t.replies AS thread_replies, t.views AS thread_views, t.lastpost AS thread_lastpost, t.closed AS thread_closed, t.uid as thread_uid
            FROM ".TABLE_PREFIX."posts p
            LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."threads t ON (t.tid=p.tid)
            LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (u.uid=p.uid)
            WHERE p.pid IN (".$db->escape_string($search['posts']).")
            ORDER BY $sortfield $order
            LIMIT $start, $perpage
        ");
        while($post = $db->fetch_array($query))
        {
            $bgcolor = alt_trow();
            if(!$post['visible'])
            {
                $bgcolor = 'trow_shaded';
            }
            if($post['userusername'])
            {
                $post['username'] = $post['userusername'];
            }
            $post['profilelink'] = build_profile_link($post['username'], $post['uid']);
            $post['subject'] = $parser->parse_badwords($post['subject']);
            $post['thread_subject'] = $parser->parse_badwords($post['thread_subject']);
            $post['thread_subject'] = htmlspecialchars_uni($post['thread_subject']);

            if($icon_cache[$post['icon']])
            {
                $posticon = $icon_cache[$post['icon']];
                $icon = "<img src=\"".$posticon['path']."\" alt=\"".$posticon['name']."\" />";
            }
            else
            {
                $icon = "&nbsp;";
            }

            if($forumcache[$thread['fid']])
            {
                $post['forumlink'] = "<a href=\"".get_forum_link($post['fid'])."\">".$forumcache[$post['fid']]['name']."</a>";
            }
            else
            {
                $post['forumlink'] = "";
            }
            // Determine the folder
            $folder = '';
            $folder_label = '';
            $gotounread = '';
            $isnew = 0;
            $donenew = 0;
            $last_read = 0;
            $post['thread_lastread'] = $readthreads[$post['tid']];

            if($mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $mybb->user['uid'])
            {
                $forum_read = $readforums[$post['fid']];
            
                $read_cutoff = TIME_NOW-$mybb->settings['threadreadcut']*60*60*24;
                if($forum_read == 0 || $forum_read < $read_cutoff)
                {
                    $forum_read = $read_cutoff;
                }
            }
            else
            {
                $forum_read = $forumsread[$post['fid']];
            }

            if($mybb->settings['threadreadcut'] > 0 && $mybb->user['uid'] && $post['thread_lastpost'] > $forum_read)
            {
                $cutoff = TIME_NOW-$mybb->settings['threadreadcut']*60*60*24;
                if($post['thread_lastpost'] > $cutoff)
                {
                    if($post['thread_lastread'])
                    {
                        $last_read = $post['thread_lastread'];
                    }
                    else
                    {
                        $last_read = 1;
                    }
                }
            }

            if($dot_icon[$post['tid']])
            {
                $folder = "dot_";
                $folder_label .= $lang->icon_dot;
            }

            if(!$last_read)
            {
                $readcookie = $threadread = my_get_array_cookie("threadread", $post['tid']);
                if($readcookie > $forum_read)
                {
                    $last_read = $readcookie;
                }
                elseif($forum_read > $mybb->user['lastvisit'])
                {
                    $last_read = $forum_read;
                }
                else
                {
                    $last_read = $mybb->user['lastvisit'];
                }
            }

            if($post['thread_lastpost'] > $last_read && $last_read)
            {
                $folder .= "new";
                $folder_label .= $lang->icon_new;
                eval("\$gotounread = \"".$templates->get("forumdisplay_thread_gotounread")."\";");
                $unreadpost = 1;
            }
            else
            {
                $folder_label .= $lang->icon_no_new;
            }

            if($post['thread_replies'] >= $mybb->settings['hottopic'] || $post['thread_views'] >= $mybb->settings['hottopicviews'])
            {
                $folder .= "hot";
                $folder_label .= $lang->icon_hot;
            }
            if($thread['thread_closed'] == 1)
            {
                $folder .= "lock";
                $folder_label .= $lang->icon_lock;
            }
            $folder .= "folder";

            $post['thread_replies'] = my_number_format($post['thread_replies']);
            $post['thread_views'] = my_number_format($post['thread_views']);

            if($forumcache[$post['fid']])
            {
                $post['forumlink'] = "<a href=\"".get_forum_link($post['fid'])."\">".$forumcache[$post['fid']]['name']."</a>";
            }
            else
            {
                $post['forumlink'] = "";
            }

            if(!$post['subject'])
            {
                $post['subject'] = $post['message'];
            }
            if(my_strlen($post['subject']) > 50)
            {
                $post['subject'] = htmlspecialchars_uni(my_substr($post['subject'], 0, 50)."...");
            }
            else
            {
                $post['subject'] = htmlspecialchars_uni($post['subject']);
            }
            // What we do here is parse the post using our post parser, then strip the tags from it
            $parser_options = array(
                'allow_html' => 0,
                'allow_mycode' => 1,
                'allow_smilies' => 0,
                'allow_imgcode' => 0,
                'filter_badwords' => 1
            );
            $post['message'] = strip_tags($parser->parse_message($post['message'], $parser_options));
            if(my_strlen($post['message']) > 200)
            {
                $prev = my_substr($post['message'], 0, 200)."...";
            }
            else
            {
                $prev = $post['message'];
            }
            $posted = my_date($mybb->settings['dateformat'], $post['dateline']).", ".my_date($mybb->settings['timeformat'], $post['dateline']);
            
            $thread_url = get_thread_link($post['tid']);
            $post_url = get_post_link($post['pid'], $post['tid']);
            
            // Inline post moderation
            $inline_mod_checkbox = '';
            if($is_supermod || is_moderator($post['fid']))
            {
                eval("\$inline_mod_checkbox = \"".$templates->get("search_results_posts_inlinecheck")."\";");
            }
            elseif($is_mod)
            {
                eval("\$inline_mod_checkbox = \"".$templates->get("search_results_posts_nocheck")."\";");
            }

            $plugins->run_hooks("search_results_post");
            eval("\$results .= \"".$templates->get("search_results_posts_post")."\";");
        }
        if(!$results)
        {
            error($lang->error_nosearchresults);
        }
        $multipage = multipage($postcount, $perpage, $page, "search.php?action=results&amp;sid=".htmlspecialchars_uni($mybb->input['sid'])."&amp;sortby=$sortby&amp;order=$order&amp;uid=".$mybb->input['uid']);
        if($upper > $postcount)
        {
            $upper = $postcount;
        }
        
        // Inline Post Moderation Options
        if($is_mod)
        {
            // If user has moderation tools available, prepare the Select All feature
            $num_results = $db->num_rows($query);
            $lang->page_selected = $lang->sprintf($lang->page_selected, intval($num_results));
            $lang->select_all = $lang->sprintf($lang->select_all, intval($postcount));
            $lang->all_selected = $lang->sprintf($lang->page_selected, intval($postcount));
            eval("\$selectall = \"".$templates->get("search_posts_inlinemoderation_selectall")."\";");
            
            $customthreadtools = $customposttools = '';
            switch($db->type)
            {
                case "pgsql":
                case "sqlite":
                    $query = $db->simple_select("modtools", "tid, name, type", "type='p' AND (','||forums||',' LIKE '%,-1,%' OR forums='')");
                    break;
                default:
                    $query = $db->simple_select("modtools", "tid, name, type", "type='p' AND (CONCAT(',',forums,',') LIKE '%,-1,%' OR forums='')");
            }
            
            while($tool = $db->fetch_array($query))
            {
                eval("\$customposttools .= \"".$templates->get("search_results_posts_inlinemoderation_custom_tool")."\";");
            }
            // Build inline moderation dropdown
            if(!empty($customposttools))
            {
                eval("\$customposttools = \"".$templates->get("search_results_posts_inlinemoderation_custom")."\";");
            }
            eval("\$inlinemod = \"".$templates->get("search_results_posts_inlinemoderation")."\";");
        }
        
        $plugins->run_hooks("search_results_end");

        eval("\$searchresults = \"".$templates->get("search_results_posts")."\";");
        output_page($searchresults);
    }
}
elseif($mybb->input['action'] == "findguest")
{
    $where_sql = "uid='0'";

    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $where_sql .= " AND fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $where_sql .= " AND fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();

    // Check group permissions if we can't view threads not started by us
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if($forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $where_sql .= " AND fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids).")";
    }
    
    $options = array(
        'order_by' => 'dateline',
        'order_dir' => 'desc'
    );

    // Do we have a hard search limit?
    if($mybb->settings['searchhardlimit'] > 0)
    {
        $options['limit'] = intval($mybb->settings['searchhardlimit']);
    }

    $pids = '';
    $comma = '';
    $query = $db->simple_select("posts", "pid", "{$where_sql}", $options);
    while($pid = $db->fetch_field($query, "pid"))
    {
            $pids .= $comma.$pid;
            $comma = ',';
    }

    $tids = '';
    $comma = '';
    $query = $db->simple_select("threads", "tid", $where_sql);
    while($tid = $db->fetch_field($query, "tid"))
    {
            $tids .= $comma.$tid;
            $comma = ',';
    }

    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => TIME_NOW,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => $db->escape_string($tids),
        "posts" => $db->escape_string($pids),
        "resulttype" => "posts",
        "querycache" => '',
        "keywords" => ''
    );
    $plugins->run_hooks("search_do_search_process");
    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid, $lang->redirect_searchresults);
}
elseif($mybb->input['action'] == "finduser")
{
    $where_sql = "uid='".intval($mybb->input['uid'])."'";
    
    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $where_sql .= " AND fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $where_sql .= " AND fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();

    // Check group permissions if we can't view threads not started by us
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if($forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $where_sql .= "AND ((fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND uid='{$mybb->user['uid']}') OR fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
    }

    $options = array(
        'order_by' => 'dateline',
        'order_dir' => 'desc'
    );

    // Do we have a hard search limit?
    if($mybb->settings['searchhardlimit'] > 0)
    {
        $options['limit'] = intval($mybb->settings['searchhardlimit']);
    }

    $pids = '';
    $comma = '';
    $query = $db->simple_select("posts", "pid", "{$where_sql}", $options);
    while($pid = $db->fetch_field($query, "pid"))
    {
            $pids .= $comma.$pid;
            $comma = ',';
    }

    $tids = '';
    $comma = '';
    $query = $db->simple_select("threads", "tid", $where_sql);
    while($tid = $db->fetch_field($query, "tid"))
    {
            $tids .= $comma.$tid;
            $comma = ',';
    }

    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => TIME_NOW,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => $db->escape_string($tids),
        "posts" => $db->escape_string($pids),
        "resulttype" => "posts",
        "querycache" => '',
        "keywords" => ''
    );
    $plugins->run_hooks("search_do_search_process");
    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid, $lang->redirect_searchresults);
}
elseif($mybb->input['action'] == "finduserthreads")
{
    $where_sql = "t.uid='".intval($mybb->input['uid'])."'";

    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();

    // Check group permissions if we can't view threads not started by us
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if($forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $where_sql .= "AND ((t.fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND t.uid='{$mybb->user['uid']}') OR t.fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
    }

    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => TIME_NOW,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => '',
        "posts" => '',
        "resulttype" => "threads",
        "querycache" => $db->escape_string($where_sql),
        "keywords" => ''
    );
    $plugins->run_hooks("search_do_search_process");
    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid, $lang->redirect_searchresults);
}
elseif($mybb->input['action'] == "getnew")
{
    
    $where_sql = "t.lastpost >= '".$mybb->user['lastvisit']."'";

    if($mybb->input['fid'])
    {
        $where_sql .= " AND t.fid='".intval($mybb->input['fid'])."'";
    }
    else if($mybb->input['fids'])
    {
        $fids = explode(',', $mybb->input['fids']);
        foreach($fids as $key => $fid)
        {
            $fids[$key] = intval($fid);
        }
        
        if(!empty($fids))
        {
            $where_sql .= " AND t.fid IN (".implode(',', $fids).")";
        }
    }
    
    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();

    // Check group permissions if we can't view threads not started by us
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if($forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $where_sql .= "AND ((t.fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND t.uid='{$mybb->user['uid']}') OR t.fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
    }

    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => TIME_NOW,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => '',
        "posts" => '',
        "resulttype" => "threads",
        "querycache" => $db->escape_string($where_sql),
        "keywords" => ''
    );

    $plugins->run_hooks("search_do_search_process");
    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid, $lang->redirect_searchresults);
}

elseif($mybb->input['action'] == "getmslasts")
{
echo "<html dir=\"rtl\"><hrad><title>آخرین نوشته ها</title>{$headerinclude}</head><body>{$header}";$threadlimit = 10;
$query = $db->query("
    SELECT t.*, t.subject AS threadsubject, u.username, u.usergroup, u.displaygroup, i.*, i.name AS iconname,
    t.dateline AS threaddate, t.lastpost AS threadlastpost
    FROM ".TABLE_PREFIX."threads t
    LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."icons i ON (i.iid=t.icon)
    LEFT JOIN ".TABLE_PREFIX."users u ON (t.lastposter=u.username)
    WHERE t.visible = '1'
    GROUP BY t.tid
    ORDER BY threaddate DESC
    LIMIT 0, $threadlimit
");

while($threads = $db->fetch_array($query))
{

    if($threads['icon'] > 0)
    {
        $icon = "<img src=\"{$threads['path']}\" alt=\"{$threads['iconname']}\" title=\"{$threads['iconname']}\" />";
    }
    else
    {
        $icon = "&nbsp;";
    }

    if(strlen($threads['threadsubject']) > "40")
    {
        $threadsthreadsubject = my_substr($threads['threadsubject'],0,40)."...";
    }
    else
    {
        $threadsthreadsubject = $threads['threadsubject'];
    }

    if(strlen($threads['forumname']) > "20")
    {
        $threadsforumname = my_substr($threads['forumname'],0,20)."...";
    }
    else
    {
        $threadsforumname = $threads['forumname'];
    }

    $threadlink = get_thread_link($threads['tid']);
    $forumlink = get_forum_link($threads['fid']);
    $replies = my_number_format($threads['replies']);
    $views = my_number_format($threads['views']);
    $lastpostdate = my_date($mybb->settings['dateformat'], $threads['threadlastpost']);
    $lastposttime = my_date($mybb->settings['timeformat'], $threads['threadlastpost']);
    $lastposter = format_name($threads['username'], $threads['usergroup'], $threads['displaygroup']);
    $lastposter = build_profile_link($lastposter, $threads['lastposteruid']);

    $last_thread .= "<tr>
        <td class=\"trow1\" align=\"center\" height=\"24\">$icon</td>
        <td class=\"trow2\"><a href=\"$threadlink\" title=\"$threads[threadsubject]\">$threadsthreadsubject</a></td>
        <td class=\"trow1\" align=\"center\">$replies</td>
        <td class=\"trow2\" align=\"center\">$views</td>
        <td class=\"trow1\"><span class=\"smalltext\">$lastpostdate $lastposttime<br />توسط $lastposter</span></td>
</tr>";

}
if(!$last_thread){ $last_thread = "<tr><td class=\"trow1\" colspan=\"5\">موضوعی یافت نشد!</td></tr>"; }
echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"".$theme['borderwidth']."\" cellpadding=\"".$theme['tablespace']."\" class=\"tborder\">
        <tr>
            <td class=\"thead\" colspan=\"6\"><strong>آخرین نوشته ها</strong></td>
        </tr>
            <tr>
                <td class=\"tcat\" width=\"5%\" height=\"24\">&nbsp;</td>
                <td class=\"tcat\" width=\"50%\"><span class=\"smalltext\"><strong>موضوع</strong></span></td>
                <td class=\"tcat\" width=\"10%\" align=\"center\"><span class=\"smalltext\"><strong>پاسخ</strong></span></td>
                <td class=\"tcat\" width=\"10%\" align=\"center\"><span class=\"smalltext\"><strong>بازدید</strong></span></td>
                <td class=\"tcat\" width=\"25%\" align=\"center\"><span class=\"smalltext\"><strong>آخرین ارسال</strong></span></td>
            </tr>
        <tbody>
        {$last_thread}
        </tbody>
    </table><span style=\"float:left\" class=\"smalltext\">By: <a href=\"http://mybbskin.ir\">MyBBskin.Ir</a></span><br />";
echo "{$footer}";
}
elseif($mybb->input['action'] == "getdaily")
{
    if($mybb->input['days'] < 1)
    {
        $days = 1;
    }
    else
    {
        $days = intval($mybb->input['days']);
    }
    $datecut = TIME_NOW-(86400*$days);

    $where_sql = "t.lastpost >='".$datecut."'";

    if($mybb->input['fid'])
    {
        $where_sql .= " AND t.fid='".intval($mybb->input['fid'])."'";
    }
    else if($mybb->input['fids'])
    {
        $fids = explode(',', $mybb->input['fids']);
        foreach($fids as $key => $fid)
        {
            $fids[$key] = intval($fid);
        }
        
        if(!empty($fids))
        {
            $where_sql .= " AND t.fid IN (".implode(',', $fids).")";
        }
    }
    
    $unsearchforums = get_unsearchable_forums();
    if($unsearchforums)
    {
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($unsearchforums)";
    }
    $inactiveforums = get_inactive_forums();
    if($inactiveforums)
    {
        $where_sql .= " AND t.fid NOT IN ($inactiveforums)";
    }
    
    $permsql = "";
    $onlyusfids = array();

    // Check group permissions if we can't view threads not started by us
    $group_permissions = forum_permissions();
    foreach($group_permissions as $fid => $forum_permissions)
    {
        if($forum_permissions['canonlyviewownthreads'] == 1)
        {
            $onlyusfids[] = $fid;
        }
    }
    if(!empty($onlyusfids))
    {
        $where_sql .= "AND ((t.fid IN(".implode(',', $onlyusfids).") AND t.uid='{$mybb->user['uid']}') OR t.fid NOT IN(".implode(',', $onlyusfids)."))";
    }

    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => TIME_NOW,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => '',
        "posts" => '',
        "resulttype" => "threads",
        "querycache" => $db->escape_string($where_sql),
        "keywords" => ''
    );

    $plugins->run_hooks("search_do_search_process");
    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid, $lang->redirect_searchresults);
}
elseif($mybb->input['action'] == "do_search" && $mybb->request_method == "post")
{
    $plugins->run_hooks("search_do_search_start");

    // Check if search flood checking is enabled and user is not admin
    if($mybb->settings['searchfloodtime'] > 0 && $mybb->usergroup['cancp'] != 1)
    {
        // Fetch the time this user last searched
        if($mybb->user['uid'])
        {
            $conditions = "uid='{$mybb->user['uid']}'";
        }
        else
        {
            $conditions = "uid='0' AND ipaddress='".$db->escape_string($session->ipaddress)."'";
        }
        $timecut = TIME_NOW-$mybb->settings['searchfloodtime'];
        $query = $db->simple_select("searchlog", "*", "$conditions AND dateline > '$timecut'", array('order_by' => "dateline", 'order_dir' => "DESC"));
        $last_search = $db->fetch_array($query);
        // Users last search was within the flood time, show the error
        if($last_search['sid'])
        {
            $remaining_time = $mybb->settings['searchfloodtime']-(TIME_NOW-$last_search['dateline']);
            if($remaining_time == 1)
            {
                $lang->error_searchflooding = $lang->sprintf($lang->error_searchflooding_1, $mybb->settings['searchfloodtime']);
            }
            else
            {
                $lang->error_searchflooding = $lang->sprintf($lang->error_searchflooding, $mybb->settings['searchfloodtime'], $remaining_time);
            }
            error($lang->error_searchflooding);
        }
    }
    if($mybb->input['showresults'] == "threads")
    {
        $resulttype = "threads";
    }
    else
    {
        $resulttype = "posts";
    }

    $search_data = array(
        "keywords" => $mybb->input['keywords'],
        "author" => $mybb->input['author'],
        "postthread" => $mybb->input['postthread'],
        "matchusername" => $mybb->input['matchusername'],
        "postdate" => $mybb->input['postdate'],
        "pddir" => $mybb->input['pddir'],
        "forums" => $mybb->input['forums'],
        "findthreadst" => $mybb->input['findthreadst'],
        "numreplies" => $mybb->input['numreplies'],
        "threadprefix" => $mybb->input['threadprefix']
    );
    
    if(is_moderator() && !empty($mybb->input['visible']))
    {
        if($mybb->input['visible'] == 1)
        {
            $search_data['visible'] = 1;
        }
        else
        {
            $search_data['visible'] = 0;
        }
    }

    if($db->can_search == true)
    {
        if($mybb->settings['searchtype'] == "fulltext" && $db->supports_fulltext_boolean("posts") && $db->is_fulltext("posts"))
        {
            $search_results = perform_search_mysql_ft($search_data);
        }
        else
        {
            $search_results = perform_search_mysql($search_data);
        }
    }
    else
    {
        error($lang->error_no_search_support);
    }
    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => $now,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => $search_results['threads'],
        "posts" => $search_results['posts'],
        "resulttype" => $resulttype,
        "querycache" => $search_results['querycache'],
        "keywords" => $db->escape_string($mybb->input['keywords']),
    );
    $plugins->run_hooks("search_do_search_process");

    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);

    if(my_strtolower($mybb->input['sortordr']) == "asc" || my_strtolower($mybb->input['sortordr'] == "desc"))
    {
        $sortorder = $mybb->input['sortordr'];
    }
    else
    {
        $sortorder = "desc";
    }
    $sortby = htmlspecialchars($mybb->input['sortby']);
    $plugins->run_hooks("search_do_search_end");
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid."&sortby=".$sortby."&order=".$sortorder, $lang->redirect_searchresults);
}
else if($mybb->input['action'] == "thread")
{
    // Fetch thread info
    $thread = get_thread($mybb->input['tid']);
    if(!$thread['tid'] || (($thread['visible'] == 0 && !is_moderator($thread['fid'])) || $thread['visible'] < 0))
    {
        error($lang->error_invalidthread);
    }

    // Get forum info
    $forum = get_forum($thread['fid']);
    if(!$forum)
    {
        error($lang->error_invalidforum);
    }

    $forum_permissions = forum_permissions($forum['fid']);

    if($forum['open'] == 0 || $forum['type'] != "f")
    {
        error($lang->error_closedinvalidforum);
    }
    if($forum_permissions['canview'] == 0 || $forum_permissions['canviewthreads'] != 1)
    {
        error_no_permission();
    }

    $plugins->run_hooks("search_thread_start");

    // Check if search flood checking is enabled and user is not admin
    if($mybb->settings['searchfloodtime'] > 0 && $mybb->usergroup['cancp'] != 1)
    {
        // Fetch the time this user last searched
        if($mybb->user['uid'])
        {
            $conditions = "uid='{$mybb->user['uid']}'";
        }
        else
        {
            $conditions = "uid='0' AND ipaddress='".$db->escape_string($session->ipaddress)."'";
        }
        $timecut = TIME_NOW-$mybb->settings['searchfloodtime'];
        $query = $db->simple_select("searchlog", "*", "$conditions AND dateline > '$timecut'", array('order_by' => "dateline", 'order_dir' => "DESC"));
        $last_search = $db->fetch_array($query);

        // We shouldn't show remaining time if time is 0 or under.
        $remaining_time = $mybb->settings['searchfloodtime']-(TIME_NOW-$last_search['dateline']);
        // Users last search was within the flood time, show the error.
        if($last_search['sid'] && $remaining_time > 0)
        {
            if($remaining_time == 1)
            {
                $lang->error_searchflooding = $lang->sprintf($lang->error_searchflooding_1, $mybb->settings['searchfloodtime']);
            }
            else
            {
                $lang->error_searchflooding = $lang->sprintf($lang->error_searchflooding, $mybb->settings['searchfloodtime'], $remaining_time);
            }
            error($lang->error_searchflooding);
        }
    }

    $search_data = array(
        "keywords" => $mybb->input['keywords'],
        "postthread" => 1,
        "tid" => $mybb->input['tid']
    );

    if($db->can_search == true)
    {
        if($mybb->settings['searchtype'] == "fulltext" && $db->supports_fulltext_boolean("posts") && $db->is_fulltext("posts"))
        {
            $search_results = perform_search_mysql_ft($search_data);
        }
        else
        {
            $search_results = perform_search_mysql($search_data);
        }
    }
    else
    {
        error($lang->error_no_search_support);
    }
    $sid = md5(uniqid(microtime(), 1));
    $searcharray = array(
        "sid" => $db->escape_string($sid),
        "uid" => $mybb->user['uid'],
        "dateline" => $now,
        "ipaddress" => $db->escape_string($session->ipaddress),
        "threads" => $search_results['threads'],
        "posts" => $search_results['posts'],
        "resulttype" => 'posts',
        "querycache" => $search_results['querycache'],
        "keywords" => $db->escape_string($mybb->input['keywords'])
    );
    $plugins->run_hooks("search_thread_process");

    $db->insert_query("searchlog", $searcharray);

    $plugins->run_hooks("search_do_search_end");
    redirect("search.php?action=results&sid=".$sid, $lang->redirect_searchresults);
}
else
{
    $plugins->run_hooks("search_start");
    $srchlist = make_searchable_forums("", $fid);
    $prefixselect = build_prefix_select('all', 'any', 1);
    
    $rowspan = 5;
    
    if(is_moderator())
    {
        $rowspan += 2;
        eval("\$moderator_options = \"".$templates->get("search_moderator_options")."\";");
    }
    
    $plugins->run_hooks("search_end");
    
    eval("\$search = \"".$templates->get("search")."\";");
    output_page($search);
}

?>
بعدش به این مسیر برو (به جای myforum ادرس انجمنت رو قرار بده)
myforum/search.php?action=getmslasts
[مهم] قوانین مای بی بی اسکین
[ویژه] همکاری با تیم مای بی بی اسکین

ما فراموش شدگانیم جز نعره سلاحی نیست...

لطفا به هیچ وجه از مدیران در پیام خصوصی درخواست کمک نکنید و یا سوال نپرسید.
 
 


موضوع‌های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  نصب آخرین نسخه شهرام 1 679 ۱۵-۱۰-۱۳۹۵
آخرین ارسال: Kamb!z
  آخرین مطالب ارسالی انجمن در صفحه اول سایت susa642 1 545 ۱۵-۱۲-۱۳۹۲
آخرین ارسال: senator
  چگونه نمایش ندادن ارسالی ها در یک انجمن در آخرین ارسالی ها vnvn 1 538 ۸-۶-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Hossein121
  مشکل داشتن ادرس تاپیک های ارسالی H@DI 6 967 ۵-۶-۱۳۹۲
آخرین ارسال: arya0097
  حل نشده درخواست پلاگین آخرین موضوعات که جدا بشه! mohammad_ali 1 540 ۹-۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Hossein121
  عوض کردن آخرین ارسال با تعداد موضوعات کویر 1 850 ۲-۱-۱۳۹۲
آخرین ارسال: Hossein121
  چگونه آخرین ارسالهای انجمن را بصورت یک کد html نشان دهیم ؟ yazdanian 3 926 ۱۵-۸-۱۳۹۱
آخرین ارسال: yazdanian
  پلاگین آخرین ارسالات متحرک nice-paradise 1 692 ۲۵-۵-۱۳۹۱
آخرین ارسال: Hossein121
  حل نشده نمایش آخرین ارسالرهای مای بی بی در وردپرس download4you 1 1,038 ۲۰-۵-۱۳۹۱
آخرین ارسال: Hossein121
  پلاگین آخرین ارسال ها متحرک مانند وی بی nice-paradise 1 897 ۸-۵-۱۳۹۱
آخرین ارسال: Mostafa

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان